Abdüllatif Suphi Paşa Kimdir

 

Abdüllatif Suphi Paşa Kimdir,Osmanlı devlet adamı (Mora 1818-İstanbul 1886).

Abdüllatif Suphi Paşa Hayatı

Vezir Abdurrahman Sami Paşanın oğlu.

Mora asileri elinde babası ile bir süre esir kaldı (1820).

1828’den sonra Mısır’a göç etti ve öğrenimini orada bitirdi.

1848’de İstanbul’a geldi; Meclisi Maarif, daha sonra Meclisi Ahkamı Adliye üyesi oldu.

1861’de Evkaf nazırı, 1867’de Maarif nazırı tayin edildi.

Bir süre Girit’e vazifeli olarak gönderildi.

1871’de vezaret rütbesi ve birinci rütbeden Mecidiye nişanı verilerek Suriye vahşi tayin edildi.

Sonra çeşitli tarihlerde Maarif, Evkaf, Ticaret nazırlıklarında bulundu, Arapça, Farsça, Fransızca, Rumca bilirdi; değerli bir para koleksiyonu vardı.

İbni Haldun Tarihi’nin bir kısmını Miftah-ül-lber (İbretler Anahtarı) adiyle Türkçeye çevirdi.

Daha sonra bu esere ilâve yaparak Tekmilet -ül-lber (İbretlerin Eki) adıyla yayınladı.

Ticaret Lisesi ve Sanay-i Nefise Mektebi kurulmasinda öncülük yaptı.

Arkeolojik eserlerisi Aya Irini Kilisesi’nden Çinili Köşk‘e naklettirdi ve Muzey-i HUmayun’un orta binalarinin temelini attırdı.

1879’da babasının ölümü üzerine Moreviler diye bilinen ailesinin reisliğini üstlendi.

17 Ocak 1886 yılında İstanbul’da öldü.

Yalnız birinci cildi basılan Hakayık-ül-Kelâm fi Tarih-i Ehl-i Zeman (Çağımızın Tarihine dair Söylenen Gerçekler) adlı bir eseri daha vardır.

Maliye işlerinin ıslahına dair 1864 tarihli lâyihası ayrı bir risale halinde basıldı.

Sayısı çok olan çocuklarının en tanınanları edip ve şair Ayetullah Bey (1845-1878) ve meşhur türkçü Hamdullah Suphi Tanrıverdi’dir (1886-1966).

Bir cevap yazın