Abdurrahman Sami Paşa Kimdir,Hayatı

Abdurrahman Sami Paşa Türk devlet adamı (Mora 1792 – İstanbul 1878).

Abdurrahman Sami Paşa Hayatı

özel öğrenim gördü.

Mora isyanı sırasında babasının ölümü üzerine Mısır’a gitti (1826).

Orada Bulak matbaası müdürlüğüne getirildi.

Sonra İbrahim Paşa ile birlikte, rum isyanını bastırmak üzere, Mora’ya geçti.

Yeniden Mısır’a döndü; Mehmed Ali Paşanın divan katipliğinde ve vakayi nazırlığında bulundu.

Tekrar Osmanlı devleti hizmetine girince Tırhala mutasarrıflığına getirildi (1849).

1850’de vezirlik rütbesiyle Rumeli müfettişliğine tayin olundu.

1851’de Trabzon valisi oldu.

Vidin valiliğinden sonra, Tanzimat meclisi üyeliğine getirildi (1856).

Daha sonra Girit’e vali olarak gönderildi.

1863’te Mısır’a çağrıldı.

Said Paşanın ölümü üzerine bir süre sonra İstanbul’a döndü.

Sami Paşanın divan edebiyatı geleneğini sürdüren şiirleri de vardır.

Eserleri: Rumuzu’l-Hikem (Felsefe Kavramları); Kişver-i Derûn (Gönül Ülkesi); Divan; Münşeat (Nesirler).

Bir cevap yazın