Abide-i Hürriyet Anıtı

Abide-i Hürriyet Anıtı 31 Mart (1909) hâdisesinde, inkılâp ve yenileşme hamlelerini durdurmak maksadıyle yapılan bu harekete karşı, Selânik’te hazırlanan Hareket ordusu, Yeşilköy’de karargâh kurdu ve 27 nisan 1909 günü şehre taarruz etti.

Abide-i Hürriyet Anıtı Özellikleri

Anıt, bu taarruz sırasında şehit olan Hareket ordusu mensupları için hürriyet kahramanlığının bir sembolü olarak inşa edilmiştir. Mimar Muzaffer Beyin eseridir. Dikine yerleştirilmiş bir top namlusunu temsil eder. Âbidenin mermer kaidesi üzerinde oraya defnedilmiş şehitlerin isimleri kazılıdır. Diğer yüzlerinde Mehmed V’in (Sultan Reşad) tuğrası, «Tarih-i lstirdad-ı Hürriyet,10 temmuz 1324» ve «Timsâl-i Meşrutiyet,

12 temmuz 1325» ibareleri yazılıdır. Âbideye girilen kapının üzerinde «Makber-i Şühe-da-yı Hürriyet» kitabesi vardır. Hürriyet Şehitleri 23 temmuz 1911 günü, Enver Paşanın katıldığı büyük bir merasimle naklen buraya gömülmüşlerdir.

29 Mayıs 1913’te İstanbul’da bir suikastle ölen sadrazam ve Harbiye nazırı Mahmud Şevket Paşanın türbesi de oradadır.

Sonradan sadrazam Talât Paşanın (25 şubat 1943), daha sonra da Midhat Paşanın (1951) kemikleri getirilerek Âbidei Hürriyet’e defnedilmiştir. 1956’da ölen Ittihad ve Terakki fırkası kâtibi umumîlerinden Midhat Şükrü Bleda da buraya gömülmüştür.

Abidei Hürriyet’te yatan Hürriyet Şehitleri

 • Ahmed Muhtar Bey bin Emin Bey (Erkânı-harb Binbaşısı)
 • Ali Kabûlî Bey bin Salih Bey (Bahriye Binbaşısı)
 • Mehmed Bey bin Bekir Efendi (Mülâzımı sani)
 • Hüseyin bin Mustafa
 • Hakkı bin Memduh Efendi
 • Hüseyin bin Şakir
 • Ahmed bin Hacı Şevket
 • Mehmed bin Hacı Remzi
 • Bayram bin Hacı Şahabeddin
 • Mehmed bin Ömer
 • Eyüp bin Beşir
 • Hüseyin bin Abdurrahman
 • Emin bin Yunus
 • Said bin Abdülkerim
 • Bekir bin Bekir
 • Idris bin Yusuf
 • Mahmud bin Rüstem
 • Mustafa bin Ahmed Sabit
 • Hüseyin bin Derviş
 • Haşan oğlu Neşet
 • Timur Melek oğlu Ali Mustafa
 • Hüseyin bin Mehmed
 • Osman bin Mahmud
 • Maksud bin Ali
 • Rıza bin Mahmud
 • Mehmed bin Hüseyin
 • Arap Mustafa bin Şuayıp
 • Nureddin bin Ahmed
 • Şahin bin Ahmed
 • Ramazan bin Abdülbâki
 • Edhem bin Bahtiyar
 • Mehmed bin Hüseyin
 • Hayreddin bin Kanber
 • İsmail bin Mehmed
 • Mahmud bin Ali
 • Ömer bin Mustafa
 • Recep bin Latif
 • Mehmed bin Hüseyin
 • Hafız Ahmed bin Hüseyin
 • Celâl bin Zeynel
 • Naim bin Süleyman
 • Ramiz bin Halil
 • Recep bin Yakub
 • Ahmed bin Osman
 • Rüstem bin Mahmud
 • Mehmed Ali bin Abdüllatif
 • Recep bin Latif
 • Ahmed bin Mustafa
 • Abdurrahman bin Salih
 • Hüseyin bin Mustafa
 • Hüseyin bin Ali
 • Refik bin İbrahim
 • Mehmed bin Halil
 • Zekeriya bin Osman
 • Ali bin Süleyman
 • Ali bin Ahmed
 • Hüseyin bin Mustafa
 • Yusuf bin Yakub
 • l’aşo bin Salih
 • Abdulvahid bin Mehmed
 • İsmail bin Süleyman
 • Hüseyin bin Osman
 • Hüseyin bin Musa
 • Said bin Ahmed
 • Ömer bin İbrahim
 • Mehmed bin Abdullah
 • Kadir bin Kadir
 • Bekir bin Seyid
 • Mehmed bin Hüseyin
 • Mehmed bin Hamid
 • Seiko bin Dalyan
 Abide-i Hürriyet Anıtı
Abide-i Hürriyet Anıtı
Abide-i Hürriyet Anıtı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir