Ağa Hüseyin Paşa Kimdir,Hayatı

Ağa Hüseyin Paşa,Yeniçeri ağası ve osmanlı veziri (Edirne 1776-Vidin 1849). Babası ile Rusçuk’a yerleşmişti, orada Dokuzuncu Yeniçeri bölüğüne girdi. Sonra İstanbul’a geldi.

1806-1812 Osmanlı-Rus savaşında gösterdiği kahramanlıklardan dolayı zağarcıbaşı oldu. Yeniçeri ocağını kaldırmağa karar veren Mahmud II, kuvvetli adamları etrafına topladığından, onu da kulkâhyalığı’na (1822), sonra da yeniçeri ağalığına (1823) tayin etti.

Yeniçeri ağalığı sırasında yeniçeri zorbalarını ortadan kaldırmak, bazıları’nı taşraya sürmek suretiyle Mahmud Il’nin gözüne girdi ve kendisine vezirlik rütbesi verildi. Fakat zorbalara karşı sert davranışından ve kısa zamanda vezirliğe yükselmesinden gocunan yeniçerilerin bir isyan hareketine engel olmak için yeniçeri ağalığından azledildi.

Bundan sonra Bursa ve İzmit valilikleri ile Boğaz muhafızlığı görevlerinde bulundu. Sonra yeni kurulan Asâkir-i Mansure-i Mu-hammediye seraskerliğine getirildi.

1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında serâsker olarak Şumnu’yu savundu, fakat Rusların Tuna’yı geçmelerine mâni olamadığı için azlolunarak yerine Reşid Mehmed Paşa serasker tayin edildi. Harpten sonra Edirne valiliğine getirildi ve 1832 yılında Mısır seferi kumandanı olarak İbrahim Paşaya karşı gönderildi. 29 Temmuz 1832’de Beylan’da İbrahim Paşaya yenildi ve yine azledildi. Vidin muhafızı iken öldü.

Ağa Hüseyin Paşa; İstanbul’da Bâyezîd’de yangın kulesi, bir muvakkıthâne ve iki yalı, Edirne’ye askerî hastahâne, Hasköy’e çeşme yaptırmış, Şumnu’ya su getirdi. Ayrıca, Şumnu’daki tabya ve taş köprü onun yaptırdığı eserlerdendir. Yine Silistre’de bir câmi ve okul, Lom kasabasında câmi ve köprü, Vidin’de askerî hastahâne ile Aşağı Tuna’da istihkâmlar yaptırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir