Ahmed Selahaddin Bey Kimdir

Ahmed Selahaddin Bey Kimdir Osmanlı hukukçularından (İstanbul 1872-1921).

Kurmay albay İbrahim Muhiddin Beyin oğlu.

Ahmed Selahaddin Bey Hayatı

Mülkiye mektebini bitirdi.

1910’da, İstanbul Hukuk mektebi, devletler hukuku kürsüsüne tayin edildi.

1920’de, Mebusan meclisine, İstanbul milletvekili olarak seçildi.

İstanbul Hukuk mektebi reisi iken de öldü.

26 Mayıs 1919’da toplanan birinci Saltanat Şurası’nda İstanbul Dârülfünununu temsilen bulundu ve Sevr antlaşması projesini cesaretle tenkit etti.

Ahmed Selahaddin Bey Eserleri

Hukuk-ı Umûmiye-i Düvel (Devletler Umumi Hukuku) Berlin Kongresi, Tetebbuat-ı Siyasiye, Medeniyet Yalanları (Max Nordau’dan tercüme).

Makedonya Mes’elesi ve Balkan Harbi, Müşahhas Hukuk-ı Umûmiye-i Beyn-ed-Düvel (Devletlerarası Müşahhas Genel Hukuku).

Hukuk-ı Beyh-ed-DüveVin Mukaddemât-ı Nazariyye ve Safahat-ı Tekâmüliyesi (Devletlerarası Hukukun Gelişme Safhaları ve ilk Nazariyeleri).

Avrupa Diplomasisi Tarihi (Debidur’dan tercüme ve kısmen basılı), Hukuki ve Siyasi Tetebbular.

Bir cevap yazın