Ahmet Şuayb Kimdir

Ahmet Şuayb Kimdir Edebiyatı Cedide yazarlarından (İstanbul 1876-1910).

Ahmet Şuayb Hayatı 

Ahmet Şuayb,Edebiyatı Cedide yazarlarından (İstanbul 1876-1910)

Fatih rüştiyesinde, Vefa idadisinde okudu.

Hukuk mektebini bitirdi.

Sonradan sadrazam olan Hakkı Paşanın yardımcısı olarak Hukuk mektebinde idare hukuku öğretmenliği yaptı.

Cemiyeti Rüsumiye üyeliğinde bulundu.

İkinci Meşrutiyetten sonra Hukuk mektebinde idare hukuku, devletler hukuku dersleri verirken, Maarif meclisi üyeliğine, Tedrisatı iptidaiye müdürlüğüne, İstanbul Maarif müdürlüğüne, en sonunda Divanı Muhasebat müddeiumumiliğine getirildi.

Servetifünun dergisinin en parlak döneminde, Edebiyatı Cedideciler arasında, çok genç olduğu halde, önemli bir yer tuttu.

Batı düşünce ve edebiyat dünyasından sekiz ünlü adamın hayatını, eserlerini inceleyen Hayat ve Kitaplar (1901) adlı eserinden sonra yayımlanan Esmar-i Matbuat da (Basın Meyveleri) ciddi bir araştırma sayılabilir.

Ölümünden sonra Hukuk-ı İdare adlı eseri de, basıldı.

Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Mehmed Cavid ile birlikte’ İstanbul’da Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası (1908-1910, 3 cilt, 24 sayı) adlı aylık bir dergi kurdu.

Bu dergide yayımlanan Fransa ihtilâli ve Rusya tarihi konulu makaleleri dikkati çekti.

Hukuk-ı Umumiye-i Düvel (Devletler Umumi Hukuku) [1912] adlı bir eseri daha vardır.

Bir cevap yazın