Ahmet Yesevi Kimdir?

Ahmet Yesevi Kimdir Şeyh Ahmet Yesevi Şair ve tarikat kurucusu, Orta Asya türklerinden (Batı Türkistan’da Sayram, ?-?, 1166).

Ahmet Yesevi’nin Hayatı

Babası Şeyh İbrahim öldükten sonra ablası ile beraber Buhara yakınında Yesi şehrine gelerek yerleştikleri için Yesili mânâsına Yesevî adını aldı. Buhara’da Hemedanlı Şeyh Yusuf’un yanında yetişti ve onunla birçok yerleri gezdi.

Şeyh Yusuf’un üçüncü halifesi olarak tekrar Yesi şehrine geldi ve ölümüne kadar orada kaldı. Dinî telkinleri ve halk edebiyatı şekilleri içinde yazdığı şiirleri ile şöhret kazandı. Bir ziyaret yeri haline gelen türbesi Timurlenk tarafından muhteşem bir tarzda yeniden yaptırıldı.

Yesevî tarikatı Seyhun, Taşkent, Maveraünnehir ve Harzem sahalarına yayılmakla kalmadı, XIII. yy. da Anadolu’ya da girdi. Anadolu’da kurulan Hayderiye, Bahaî ve Bektaşîlik tarikatları üzerinde Yesevî tarikatının tesiri oldu.

Nakşibendî’ler de Ahmed Yesevî’yi benimserler. Yesevîliğin Türkler arasında bu kadar yayılmasının sebebi, inanç ve tarikat âdabında Türklerin millî kültür, örf ve âdetlerine uygun taraflar bulunması idi. Yesevî’nin şiirlerinde Orta Asya türk halkının sevdiği hece veznini ve sade dili kullanması da bunu gösterir. Yesevî’nin şürlerinden bir kısmı öğretici mahiyettedir.

Bunlar Divan-ı Hikmet (Hikmetli Şiirler Dergisi) adı altında toplanmıştır. Ahmed Yesevî’nin lirik şiirleri de vardır. Divan-ı Hikmet’e, Yesevî tarikatına bağlı başka şairlerin manzumeleri de karışmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir