Ali Fuat Cebesoy Kimdir?

Ali Fuat Cebesoy Kimdir,Erzincan Askeri rüştiyesinde, Saint Joseph fransız okulunda öğrenim yaptı.

Ali Fuat Cebesoy’un Hayatı

1905’te harbiyeyi bitirerek kurmay subay oldu. Beyrut’ta ve Selanik’le staj yaparak kolağası oldu. Rumeli’de eşkıya takiplerinde bulundu. Roma’da ataşemiliterlik yaptı. Balkan harbinde kolordu erkânı harb reisi olarak katıldığı Yanya müdafaasında yaralandıktan sonra kaymakamlığa terfi etti.

Birinci Dünya savaşında fırka ve kolordu kumandanlıklarında gösterdiği başarılarından dolayı miralay ve mirlivalığa yükseltildi. Kurtuluş savaşının başlangıcında Amasya mukarreratı denilen kararlar alındığı zaman Mustafa Kemal.

Kâzım Karabekir Paşa, Rauf Bey ve Refet Bey ile beraber idi. Konya Ereğlisi’ndeki kolordusu ile Ankara’ya gelmiş ve bir aralık Sivas kongresi kararıyla Umum Kuvâ-yı Milliye başkomutanlığına tayin edilmişti.

Yayımladığı beyanname ile Mustafa Kemal’in takdirlerini kazandığı gibi İstanbul hükümetinin Dahiliye nazırı Alı Kemal’i de istifa etmeye mecbur etti, Bu olay. Anadolu’nun İstanbul’a karsı ilk zaferi oldu.

Bir süre sonra hem T.B.M.M. üyeliğine hem de Garb cephesi kumandanlığına getirildi. 1920’de Moskova büyükelçiliğine gönderildi. İkinci Ordu müfettişi olarak yurda döndü.

Askerlikten ayrıldıktan sonra Konya milletvekilliğine seçildi. Nafia ve Münakalât vekâletlerinde bulundu. 1947’de T.B.M.M. başkanı. 1950’de Eskişehir milletvekili oldu.

1957’den 1961’e kadar da İstanbul milletvekilliği yaptı. Ali Fuat Paşanın Mustafa Kemal ile olan arkadaşlığı harbiye sıralarına kadar uzanır.

O devirdeki ihtilâlcilik fikirlerini beraber öğrenmişler, birlikte tevkif edilmişlerdir. Makedonya gizli ihtilâl cemiyetine yine birlikte girdiler, İttihat ve Terakki cemiyetinde «Taşra Mürşidi» olarak görev aldılar.

Bir suikast ile ilgili olduğu söylenilmiş ve bir itham altında kalmış, fakat sonradan suçsuz olduğu anlaşılmıştı.

Kaleme aldığı hatıraları İstiklâl savaşımızın en değerli ve güvenilir vesikaları arasındadır. 10 Ocak 1968’de 85 yasında iken İstanbul’da vefat etti.

Mezarı, Milli mücadelede düşmanla çarpıştığı ve şimdi kendi adıyla anılan Geyve civarında Alifuatpaşa köyündedir.

Eserleri: Birüssebi Gazze Meydan Muharebesi (1938). Milli Mücadele Hatıraları (1953. I. cilt). General Ali Fuad Cebesoy’un Siyasi Hatıraları (1957, 2 cilt), Moskova Hatıraları (1920-1925) (1955). Sınıf Arkadaşım Atatürk (1967).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir