Ali Fuat Kimdir?

Ali Fuat Kimdir (XX. yüzyıl başı)- Gazeteci ve yazar. İtalya, Balkan ve I. Dünya Savaşı sırasında çıkan Karagöz adlı gazetenin kurucusu, sahibi ve başyazarı olarak tanınır.

ALİ FUAD BEY (1846-1885)-Maarif Nâzırı Mâbeyn Başkâtibi ve hattat. İstanbul’da doğdu. Sadrazam M. Emin Âli Paşa’nın büyük oğlu, Hattat M. Reşid ile hattat Zâhide Selma’nın kardeşidir. Mecid Hoca’dan ve diğer öğretmenlerden özel olarak Arapça, Farsça, Fransızca ve edebiyat dersleri aldı. 15 yaşında iken Divân-ı Hümâyûn kalemine memur oldu.

Meclis-i Vâlâ’da, Amedî kaleminde bulundu. Abdülaziz’in Avrupa gezisine Fuad Paşanın kâtibi olarak katıldı. 1868 yılında Başmütercim, 1869 yılında Sadâret Müsteşarı, 1871 ve 1872 yıllarında iki defa Hariciye Mektupçusu, 1874 yılında Divân-ı Hümâyûn Amedî, Devlet Şûrâsı üyesi, 1878 yılında Mâbeyn Başkâtibi oldu.

Padişah II. Abdülhamid’e mabeyn kâtipleri için verilen jurnal üzerine istifâ etmiştir. 1881 yılında altı ay kadar Maarif Nâzırlığı yaptı. 1882 yılında Vergi Emini oldu. 1885 yılında, İstanbul’da, 39 yaşında iken tüberküloz hastalığından vefat etmiştir. Mezarı Süleymaniye Camii kıble duvarı bitişiğinde ve babasının mezarı yanındadır.

,.Dördüncü rütbe Osmanî, Legion dHonneur, (Fransa), Kron de fer (Avusturya) Kron (Prusya), İkinci rütbe Osmanî, Birinci rütbe Mecidî nişanları almıştır. Maarif Nâzın iken İstanbul Rasadhânesinin temeli atılmış ve sansür dönemi başlamıştır.

II. Abdülhamid, Ali Fuad için Paris elçisi Münir Paşa’ya şu sözü söylemiştir:

Müddet-i saltanatımda iki liyakatli âdem gördüm. Biri Said Paşa, biri Ali Fuad beydir. Bunlann aklı hayre de erer, şerre de.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir