Altunizade Camii

Altunizade Camii Bağlarbaşı ile Kısıklı arasında, Küçük Çamlıca ve Koşuyolu caddeleri kavşağındadır.

Altunizade Camii Tarihi

1865 yılında ilk Ayân Meclisi üyelerinden ve Dolmabahçe bina emini olan Altunîzâde İsmail Zühtü Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Altunizade Camii Barok üslûbunda yapılmış camilerden biridir. Bahçe kapısı ile kıble duvarında H.1282 yapım tarihli kitabesi vardır. Bahçe kapısı üzerinde mermere yazılı üstte sülüs ile Besmele, altta talik ile Hattat Mehmed Râkım’ın şu kitabesi vardır:

Ruh : Hakk’a hayredüb Altunîzâde eyledi Maden-i cûd’ü sehâsından nisâr simü zer Yaptı cûmii ki oldu câmi-i nûr-i mübîn Kıt’a-i elmasdan resm-i lâtif ü hûbter Seng-i tarihi mücevher olsa şayandır sânih Oldu İsmail efendi mâbed-i hayrü’l-eser.

Altunizade Camii Ketebe Rakım 1281/1865-Son cemaat yeri kapalı olup mermer döşelidir. Sağda kesme taştan yapılmış tek şerefeli minaresi vardır. Tek kubbe ile örtülü olan taş duvarlı bir camidir. Her yüzünde iki sıra halinde 6 pencere içerisini aydınlatır.

Minber ve vâiz kürsüsü mermerden yapılmış ve kabartma nakışlarla süslenmiştir. Duvarlarda Hattat Sami’nin 1887-1893 yılları arasında talik yazı ile yazdığı dört levha, Hattat Abdülfettah Efendi’nin sülüs yazılı levhası asılıdır:

Lâ îlâhe illallah el-melikü’l-hakki’l-nübîn

Muhammed Resûlullah sedikü’l va’di l emin

Kapının üzerindeki 1306 tarihli:

Hazâ min Fazlı Rabbi Levhasıyla, sağ ve sol duvarlardaki

Hüve ‘s-semiü ‘l-alim

Dahilek yâ Resûllullah levhaları da Sami Efendiye aittir.

Caminin kadınlar kısmı vardır. Minberi mermerdir. Korkuluklarında altışar saçlı yıldız kabartmaları görülmektedir. Külahı mermer şebeke halindedir. Mihrabın yanında şunlar yazılıdır:

Ağrıbuz’da Kal’a derûnunda Bayrak dar Mustafa Paşa Cami-i Şerifinin minber kapısı taş olup Cami-i mezkûrun kiliseye 1292’de tahvili üzerine pabuçluğa konulmuş olduğu halde bi’l-münasebe bu tarafa getirilmiş teberrüken işbu mahalle vaz’olunmuştur.

İsmail Zühdü Paşa, Ağrıboz Kakasındaki Bayrakdar Mustafa Paşa Camii H. 1292/1875 yılında Yunanlılar tarafından kilise yapıldığı, taş minber kapısını getirterek bu camiin pabuçluğuna koydurmuştur.

Muntazam kesme taşla yapılan minaresi 88 basamaklıdır. Ma’bedin son cemaat yerini üç tonoz kubbe örter.

Paşa, H. 1293/1876 yılında Rus muharebesine bir tabur asker göndermişti. Müezzin Cemil Efendi’nin babası Müezzinbaşı Hüsnü Efendi de bu taburun imamı idi. Bu taburun sancağı minberde asılıdır. Aleminde (Yâ Muhammed) yazılıdır.

Ma’bedin sağında bir hamamı, önünde üç dükkan, Rüşdiye ve İbtidaiye Mektebleri bulunmaktadır. Vakfın çok geliri vardır. 1941 yılında bir çiftliğinin 80 bin liraya satıldığı söylenir. Vakfiyesine göre, camiin beş müezzini, iki imamı, bir hatibi ve bir kürsî şeyhi vardır.

Camiin kıble duvarının dışında üç satır halinde ta’lik bir kitabe daha vardır. Bunda Camiin ikmal tarihi H. 1282/186£ olarak gösterilmiştir.

Şâir Asım’ın hazırladığı kitâbe şudur:

Ricâl-i rütbe-i Ulâdan İsmail Efendidir Eden bu mevku âsâr-ı hayrı ile teşkil Hususan eyledi ıslâhla bu Camii inşâ. Hârîm-i kalb-i pâkinde olub nev âyet-i kandil Dedim intak-ı hakla Asıma tarih-i itmamın Yapıldı hasbeten lillâh Beytüllâh-ı İsmail

Ma’bedin kıble duvarı önünde, Altunîzâde İsmail Zühtü Paşa’nın 1308/1890 tarihli mezarı ile yakınlarına ait dört mezar taşı sıralanmaktadır. Kitâbeye göre, Müşir İsmail Zühtü Paşa 1887 yılında ölmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir