Aşık Çelebi Kimdir | Biyografi |

Aşık Çelebi Kimdir Aşık Çelebi (Prizren 1520-Üsküp 1572), türk şiir ve münşisi.

Bağdatlı bir seyit ailesindendir.

Aşık Çelebi Hayatının Özeti

Gençlik yıllarını İstanbul’da geçirdi.

Meşhur şairlerle arkadaşlık ederek edebi bilgi ve tecrübesini arttırdı.

Bir müddet Bursa’da mahkeme kâtipliği yaptıktan sonra Emîr Sultan vakıflarına «mütevelli» tayin edildi (1541).

Bursa’nın güzellerini ve güzelliğini anlatan Şehrengiz’ini bu görevi sırasında yazdı.

1546’da görevinden alındı, İstanbul’a döndü.

Çeşitli mahkemelerde kâtiplik etti.

Bir ara da Ebussuud’un fetva kâtipliğini yaptı.

Daha sonra kadı oldu ve hayatının geri kalan kısmını, Alâiye’deki (Alanya) kısa devre hariç, Rumeli’nin çeşitli kasabalarında kadılık ile geçirdi, üsküp kadısı iken öldü (1572).

Aşık Çelebi, kuvvetli bir edebi kültüre ve sağlam bir medrese bilgisine sahipti.
Açık ruhlu, neşeli ve rindmeşrepti.
Güzellere ve şaraba düşkün olması memuriyet hayatında ortaya çıkan birçok aksaklığa sebep olarak gösterilir.
Tercüme, telif ve manzum eserleri vardır.
1586’da Selim II’ye takdim ettiği Meşâirüş-Şüera (Şairlerin Duyuları) adlı tezkiresi 400’den fazla şairin hayatı hakkında bilgi ve şiirlerinden de örnekler verir.
Eser XVI. yy. için önemli bir kaynaktır.
Taşköprülüzade’ nin Şekâyıkün-Numaniye’sini (Manisa Lâlesi) [biyografi kitabı] türkçeye çevirmiş, buna arapça bir de zeyl (ek) yazmıştır.
Diğer eserleri: Hüseyin Kâşif’in Ravzat-üş-Şüheda (Şehitler Bahçesi) adlı eserinin türkçe tercümesi, manzum Sigetvarname, Mecmua-ı Sükuk (ilânlar Mecmuası), Şerh-i Hadis-i Erbain (Kırk Hadis Açıklaması) ve Divan.

Bir cevap yazın