Ayni Ali Efendi Kimdir

Ayni Ali Efendi Osmanlı maliyecisi (Manisa XVII. yy.). Divan-ı Hümayun kâtipliği yaptı, Mısır defterdarı oldu ve Ahmed I devrinde Defter eminliğinde bulundu.

ölüm tarihi belli değildir, fakat 1622 yılında hayatta olduğu tespit edilebilmiştir.

Ayni Ali Efendi Eserleri

Osmanlı mâliyesine dair Kavanin-i Âl-i Osman der Hülâsa-i Mezamin-i Defter-i Divan (Divan Defteri Mazmunlarının Hulâsası Hakkında Osmanoğulları Kanunları) adlı eserini sultan Ahmed I’e takdim edilmek üzere Kuyucu Murad Paşanın telkiniyle 1607 (hicrî 1016) yılında yazdı.

Risale-i Vazife-hârân ve Meratib-i Bendegân-ı Âl-i Osman (Osmanoğulları Hizmetinde Olanların Rütbeleri ve Ulufeciler Hakkında Risale) adı ile anılan eserini de evvelkine zeyl mahiyetinde yine sadrazam Kuyucu Murad Paşanın telkiniyle 1609’da (hicri 1018) yazıp Ahmed I e ithaf etmiştir.

her iki eser de Kâtip Çelebi’nin eseriyle (Düstûr-ul-Amel) birlikte Şinasi tarafından Tasvir-i Efkâr gazetesinde 1864’te (hicrî 1280) tefrika ettirildi.

Mısır defterdarı iken Kanun-ı Mali-i Mısır (Mısır Maliye Kanunu) adlı Mısır mâliyesine dair bir eser yazmıştır; 1608’de Mısır defterdarı iken Mısır valisi Mehmed Paşanın telkiniyle Şeyh Vefa’nın Ruznamesi’ne 1612 (hicrî 1021) tarihine kadar bir şerh yazmıştır.

Kavanin-ül-Ma’âdin (Maden Kanunları) ve Kanunname-i Âl-i Osmanı (Osmanoğulları Kanunnamesi) adlı iki kanun derlemesi daha vardır.

Bir cevap yazın