Bali Kapısı

Bali Kapısı Belgrad ve Mevlevihâne kapıları arasındaki “Sigma” askerî kapısı olduğu sanılıyor. Adını, Topçubaşı Bâli Süleyman Âğa’nın sur içinde yaptırdığı câmiden almaktadır. İstanbul’un kadısı Hızır Bey’in Dergâh-ı Âli’ye yazdığı bir tezkerede de Bâli Kapısı’ndan ve tamirinden uzun uzadıya söz edilmektedir. Bu tezkere şöyledir:

“Arz-ı bende-i bî mikdâr ol dur ki Bâli Kapusı yanındagı burgazden öte Topkapusı’nun berti yanında yıkılan burgaza burç) varınca bu mabeynde vâki’ olan hisarun gedükleri ki, yapılması bu fakire emr olunmuş idi. Devletlü Hüdâvendigârun himmeti ile emr olunan yerler yapılup tamâm murad üzre olınup tefstti ile arz olunur. Ol berü Bâli Kapusı yanında yıkılan burgazun tül ki kırk arşun, kadd’i (eni) oniki arşundur.

Külliyen temelden yeni olunup tamâm olundı. Ve andan öte bir yer ki, elli dört zirâ’ (bir zirâ’ 75-90 cm. arasında değişen uzunluk ölçüsüdür) tûl’ı ve on iki arşun kadd’i yıkılmış idi. Ol dahi tamâm oldı ve andan öte bir yer ki yüz otuz zirâ’ tûl’ı ve vedi arşun kadd’i ile yıkılmış idi.

Ol dahi tamâm oldu… Bu cümle yapılan binâ hisâb olunup, üç yüz kırk ki zirâ’ uzunu, seksen iki zirâ’ kadd’i ve üçer zirâ’ arzı olundı. Ve yine dahi mübârek himmetiniz ile işten feragat eyledik şöylece malum oluna. Ve bina üzerine yoldaşlık içün konulan acemi oğlanlar ağası ve ulûfeciler Subaşısı olan kullarunuzun dahi Haliç yoldaşlıkları olmışdur. Ayağınız toprağına şöylece ma’lûm oluna bâkî ferman dergâh-ı âlinündür.” El-fakîr-el-hakîr
Hızır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir