Başkadın Meydan Çeşmesi

Başkadın Meydan Çeşmesi Üsküdar’da İmrahor Camii önündeki küçük meydandadır.

Başkadın Meydan Çeşmesi
Üsküdar İmrahor Camiinin önünde, Ayşe Sultan Tekkesinin hemen yanında bulunan 1728 tarihli Başkadın Meydan Çeşmesi…

Kûfekî taşdan yapılmış, ön cephesi mermerle kaplanmış olan çeşme III. Ahmed’in (Saltanatı: 1703-1730) Başkadınıdır.

Kitâbesi, dönemin büyük şairi Nedim’dir:

“Hazret-i Sultan Ahmed Hânı gerdunpâye kim Alem-i eltâf u ihsâniyle ihya eyledi Fâtih-i îran şeh-i devrân ki cûdii re’feti Usküdan âb-ı şîrîn ile ağnâ eyledi.

Sûyu bâşından idilp icra o Hân-ı Kerîm Ehl-i devlet o sudan çok çeşme bünyâd eyledi Başkadın Hazretleri dahî bu ziybâ çeşmeyi Kendi mâliyle yapup bir hayr-i vâlâ eyledi.
Bu mahalle âb-ı sâfiye kat’i muhtaç idi.

Hakka şükrolsun bu mâ atşâm irvâ eyledi Nev nevşî câri olub bu âb-ı sâfi dilpezîr Teşnegânın dillerin eşvaka me’vi eyledi Hakk Teâli ol şehin ikbâlini efzûn ide.

Kim der-i iutfin cihan halkına me’vi eyledi Çeşmenin bânisinin dahî kıla ömrün füzûn Kim hulûsu kalb ile bu hayr-ı inşâ eyledi Söyledi tarih-i itmârının âmn kilkî Nedim Başkadın bu çeşme-i vâlâ’yı icrâ eyledi.

1141/1728/29

Yukarıya aldığımız mısralar kitâbe metninin tamamıdır ve üçer mısralı altı kıt’a halinde mermer üzerine hâkk edilmiştir.

Bir cevap yazın