Behram Çavuş Camii (Kumkapı)

Behram Çavuş Camii Kumkapı’da Kadırgalimanı caddesi ile Kumluk sokağın bitiştikleri köşedeki camidir. Cami, 1595-1596 Yılında Sokullu Mehmed Paşa’nın Çavuşbaşısı tarafından yaptırıldı.

İlk bina 1881 yılında Hocapaşa’da çıkan yangında tamamen yandı ve aynı yıl Dördüncü Ordu Müşiri Mustafa Tevfik Paşa tarafından yeniden yaptırıldı. Dört kârgir duvar üzerine üstü kiremit örtülü ahşap bir çatısı, taş minaresi vardır.

Avluya girince üç musluklu abdest teknesi, kitâbesi olmayan bir çeşme görülür. Küçük bir de meşrutası vardır. İçerde, mihrabın iki tarafında birer şamdan bulunmaktadır.

Bunlardan birinin üzerinde camiin ilk inşâ tarihi olan Hicrî 1004/1595-1596 tarihi kazılıdır. Duvarlarda beş tane demir kandil asılıdır.

Levhalardan bir kısmı ünlü hattat Sami Efendi’nin eseridir. Camin bânisi Behramçavuş’un kabri hazirede olmakla birlikte mezartaşı kitâbesi kayıbtır. Camiin ikinci yapılışında Ali Hilmi Efendi tarafından yazılan kitâbesi şöyledir:

Kumkapı Behram Çavuş Camii Kitabesi

“Cenâb-ı Mustafa Tevfik Paşâ-yı kerem pirâ Ki hayrâta muvaffak eylemiş di Hazret-i Mevta. Rizâ-yı Hak içiln mâli helalin bezi ü sarf itti Bu babda ruhun Behram Çavuşun eyleyüp ihya Bedenle hizmeti din-i mübine itmede dâim Binâ-yı mâbedi îslâmla itti namım ibkaa Dil-i âşık gibi virâneye dönmüşdi bünyâdı Harik-i Hocapâşânın eli kırmış idi imhâ îbâdetgâhı bir tarz-ı cedîd-i dilküşâ üzre Binâ kıldı tetimmâtiyle ashndan daha âlâ Biri tam diğeri cevher gibi taksine şâyandır îki târihle oldı bir beyt-i rengin bahşâ -Gelüp tevki-i Mevlâ eyledi bu camii ihyâ–Bu ra’nâ mâ’bedi tecdid itdi Tevfik Paşa  Gurre-i Şevvâli Mükerrem sene 1289”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir