Bekir Paşa Kimdir?

Bekir Paşa Kimdir? (? -1629) Tanınmış Osmanlı başdefterdarlarından Manisalı olan Bekir (Ebubekir) Paşa’nın doğum tarihi bilinmemektedir.

Bekir Paşanın Hayatı

Atlı mukabelesinde halife olarak hizmet gören Bekir Paşa, mâliye mesleğinde istidat gösterip, Eğri ve Avusturya savaşlarında mukabeleci olarak vazife gördü.

Daha sonra, küçük ve orta defterdarlıklarda bulundu. H. 1027 / 1618’de Darphane nâzırlığına tâyin edilen Bekir Paşa, âyan bozuk paraları ıslâh ve tashîn ederek tam ayarlı sikkeler kestirdi. Bu yüzden o devirde kendisinin nazırlığı zamanında kesilen bu sikkelere “Bekir Efendi Akçesi” adı verildi.

1625 yılında Başdeftarlığa tâyin edilen Bekir Paşa, kısa bir süre sonra azledildi. Bazı kaynaklar ise onun bu birinci defterdarlığından hiç bahsetmezler. Ancak onun bir veya iki ay kadar bir süre defterdarlık makamında bulunduğunu Nâimâ (II, S. 356) açık olarak kaydetmektedir.

Ömer Paşa’nın başdefterdarlıktan azlinden sonra, yeniden bu makama getirilen Bekir Paşa, ikinci defterdarlığında 3 yıl 8 ay kadar hizmet gördü.

1627’de vezirlik rütbesi ile Sadâret kaymakamlığına getirilen Bekir Paşa,bir müddet sonra Tameşvar valiliğine gönderildi.

Son derece tedbirli ve dirâyet sâhibi olan Bekir Paşa, zaman zaman sadrazamlara muhalefetten de geri kalmazdı, 1039 Rebiülevvelinde (Ekim 1629) Mardin yakınlarında bulunan Koçhisar menzilinde sadrazam Hüsrev Paşa’ya muhalefet etmesi üzerine, Paşa kendisini huzura getirterek azarladıktan sonra, Mardin Kalesi’ne hapsettirdi. Bekir Paşa bu sırada, Abaza isyânını bastırmaya giden orduyı hümâyûn defterdarı bulunmakta idi.

Bu arada yeniçeriler de, Hüsrev Paşa’nın zulmünden ve kan dökücülüğünden şikâyet ederek isyâna kalkıştılar.

Ulufe ve hizmet bahanesi ile ortaya döküldüklerinde, Kethüdâ Hacı Süleyman Ağa,”askerin bu hareketleri Bekir Paşa’mn tahrikleri ile vukua gelmektedir” diyerek Hüsrev Paşa’yı, Defterdar Bekir Paşa’nın katledilmesi için tahrik etti.

Bunun üzerine veziriazam Hüsrev Paşa’nın emri ile Mardin Kalesi’nden çıkarılan Bekir Paşa, Musul’a götürülürken, yolda bir fırsatım bulup katlettirildi (Kasım 1629).

idam olunduğunda yaşı altmışı geçmiş olan Defterdar Bekir Paşa’nın kesik başı İstanbul’da Topkapı’da defn olundu. Halim, selim ve dindar bir şahsiyet olan Bekir Paşa, bazı hayır eserlerinin de sahibiydi. İstanbul’da Davudpaşa Kapısı dışında fevkaanî bir ahşap mescidi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir