Bergamalı Ahmet Cevdet Efendi Kimdir

Bergamalı Ahmet Cevdet Efendi Kimdir Türk hukuk bilgini ve şairi (Bergama’da Alibey köyü 1873-istanbul 1925).

Hüseyin Aşkı Efendinin oğlu. ilk öğrenimini Bergama’da yaptı; İstanbul’da. medrese öğrenimi gördü.

27 Şubat 1898’de, ders vermeye başladı ve 1900’de, İstanbul rüûsu aldı. İkinci Meşrutiyetten sonra, öğrenci işleri (Mesâlih-i Talebe) meclisine üye seçildi.

Hayri Efendinin şeyhülislâmlığı sırasında (mart 1914), bir yıl açıkta kaldı.

Yeni kurulan Dârülhilâfe medreseleri yüksek kısmı ikinci sınıf arap edebiyatı müderrisliğine getirildi.

Dârülfünun İlahiyat şubesinde Fıkıh ve Hukuk şubesinde mecelle dersleri verdi, ilahiyat fakültesinin kaldırılması üzerine Medresetül mütehassısîn’e tefsir müderrisi oldu.

Mûsa Kâzım Efendinin ikinci meşihatinde, Dânilhikmet-ül-islâmiye meclisine üye seçildi, öğretimin birleştirilmesi, medreselerin kaldırılmasında Dârülfünun İlahiyat şubelerinde tefsir müderrisi oldu.

Mâverdi’nin, Edeb-ül-Dünya e’d-din (Din ve Dünya Edebi) adındaki kitabının bir kısmını türkçeye çevirdi, Ayât-ı Müteşâbihe (Birbirine Benzeyen Ayetler) adlı eseri kısmen Mihrab Mecmuası’nda yayımlandı.

Tefsir tarihine ve tefsir usûlüne ait ders notları.

Tefsirler ve Müfessirler adı ile, Mahfil Mecmuası’nda çıktı.

Şiirleri dağınık vaziyettedir.

Bir cevap yazın