Çapanoğulları Kimdir,Ailesi,Tarihi

Çapanoğulları isyanı,Çapanoğulları soyağacı,Çapanoğulları hangi boydandır,Çapanoğulları yozgat,Çapanoğulları Kimdir,Çapanoğulları Ailesi,Yozgat dolaylarında şöhret ve nüfuz kazanan bir ayan ailesi.

Çapanoğulları Tarihi

Bir Türkmen oymağından geldiği sanılır.

Bölgeye geldikleri tarih kesin olarak bilinmiyor.

Mevcut bilgilere göre Ömer Ağa (Öl. 1704) ile başlayan ailenin Yeniil voyvodalığını ele geçirdikten sonra adı duyulmaya başladı.

Bölgelerde Çapanoğlu adı bazen, Çapar, bazen de Cabbar diye geçer.

Çapar Koca Ömer Ağanın oğlu Ahmed Paşa 1728’de nüfuzlu bîr voyvoda olarak dikkati çeker.

Ahmed Paşa Bozok mutasarrıflığından sonra Kapıcıbaşılık payesine kadar yükseldi.

Fakat uygunsuz hareketleri ve yönetimi altında bulunan yerlerde halkı soyması gibi sebeplerle 1765’te öldürüldü.

Oğlu Mustafa Bey de Bozok sancakbeyiiğini ele geçirdi ve Yeniil voyvodalığında da bulundu.

Kardeşi Süleyman Bey devrinde Çapanoğullarının nüfuzu daha da arttı.

Devlet tarafından kendisine birçok önemli görev verilen Süleyman Bey’in, Selim III devrinde Nizamıcedid’in kurulmasında hizmeti geçti.

Sefere çağırıldıkları halde gelmeyen ayanların, görevini kötüye kullananların tasfiye ve cezalandırılmasında başarı ile çalıştı.

Muhafazakâr bir şahıs olan Tayyar Paşa ile mücadele etti.

Mustafa IV’ün tahta çıkmasına paralel olarak, Tayyar Paşanın sadaret kaymakamlığına gelmesi Süleyman Beyi endişelendirdi.

Fakat Alemdar Mustafa Paşanın, Mustafa IV’ü indirip Mahmud II’yi tahta çıkarmasıyla endişelerinden kısmen kurtuldu, Orta Anadolu’da büyük etki kazanması ve bazen bağımsız hareketleri devlet adamlarını tedirgin etti.

Süleyman Bey 1813’te eceli iie ölünce, ayanlık, oğullarından Celâleddin Paşa’ya verilmedi, hattâ Yozgat’ta kalması da sakıncalı görülerek İstanbul’a çağırıldı; Bozok, mutasarrıflık durumundan çıkarıldı ve Çapanoğullarının elinden bütünüyle alındı.

Süleyman Beyin Büyük camiin kuzeyinde büyük bir sarayı vardı; oğlu Celâleddin Paşa başka yerlerde valilikler yaptı; 1846’da öldü.

Bir cevap yazın