Cebrail

Cebrail Nedir,İbrani dilinde «Allah’ın kulu» anlamına gelen Cebrail İslam inanışına göre Allah’a en yakın olan dört melekten biridir (diğerleri Mikail, İsrail. Azrail). Allah ile peygamberleri arasında elçilik yapması ve Allah’ın emir ve vahiylerini bildirmeğe memur bulunması sebebiyle Müslümanlıkta kutsal sayılır.

Kutsal Kitap’a göre Daniyal peygambere, Zekeriya peygambere ve Mer’yem’e Cebrail görünmüştür (Daniyal suresi 8, 16, 21. Luka 1. 19, 26, 27).

Hıristiyan inanışında Cebrail kıyamet günü bir boru öttürecek, bütün ölüler mezarlarından kalkacaklar. İslam inanışına göre, bu görevi İsrafil yapacaktır. Kur’an’da üç yerde Cebrail adı geçer (Bakara suresi 91. ve 92. ayetler; Tahrin 4.).

Ayrıca, Kur’an’ın birçok yerinde Cebrail Ruh, Ruh-ül-Kudüs, Ruh-ül-Emin ve Resul gibi adlar ile de geçmektedir.

Söylentiye göre Hz. Muhammed, Cebraili ilk defa gördüğü zaman melek asıl yaratıldığı suret ile idi. Hz, Muhammed onu böyle iki defa gördü. Bu melek çok defa insan suretinde gelirdi.

Mekke devrinin beşinci yıllarına doğru indiği ve Hz. Muhammed’in ilk defa olarak Kâbe’nin hareminde ve müşriklerin önünde okuyup ilan ettiği kuvvetle rivayet edilen En-Necm suresinin başında (ayet 4-11) Cebrail’in görünüşü şu şekilde anlatılıyor: «…Onun sözü, ancak kendisine verilen vahiydir. Ona kuvvetleri şiddetli ve kudret sahibi olan öğretti.

O da hemen kemale erdi ve o en yüksek ufukta İdi. Sonra o yanaştı ve sarktı. Araları iki yay boyu veya daha az kaldı. O da Allah’ın vahyettiğini, kuluna vahyetti (Peygamberin) Kalbi, gözünün gördüğünü yalanlamadı.

Şimdi siz onun gördüğünü münakaşa mı ediyorsunuz? Muhakkak onu, bir kere daha inişinde Sidret-ül-Münteha yanında görmüştü…» Bu ayetlerde kuvvetleri şiddetli, kudret sahibi ve kemale eriştiricilik nitelikleriyle bildirilen varlığın vahiy meleği, yani Cebrail olduğu anlaşılıyor. Buhârî’ye göre, Hz. Muhammed, Cebrail ile ilk defa Hira dağında karşılaştı.

Cebrail, yer ile gök arasında, ufukta ve kürsü üzerinde bulunuyordu. Vahiy meleğinin bu ilk görünüşü Hz. Muhammed’in korkmasına sebep olmuştu. Bu meleğe Cebrail adı ancak Medine’de verildi.

Mekke’de Ruh, Ruh-ül-Kudüs. Ruh-ül-Emin gibi adlarla bilinen bu melek, Medine’de Hz. Muhammed’e ısrar ile sorulan sualler üzerine Cebrail diye adlandırıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir