Çelebi Nedir,Ne Demek

Çelebi Nedir,Çelebi Ne Demek,Nazik, terbiyeli, görgülü, ince.

Eskiden bay, bey yerine kullanılan unvan.

Konya’da Mevlâna postnişınine verilen unvan.

Çelebi Sultan Mehmed devrine kadar Padişah oğullarına, Mevlâna Celâleddin-i Rumî soyundan gelenlere ve bunların arasında oian Mevlevi tarikatının en büyüğüne verilen unvan.

Çelebi kelimesine Ahmed Vefik Paşa «okuma yazma bilen, edepli, muhterem, nazik» anlamlarını verir.

imparatorluğunda şehzadelere (Çelebi Mehmed), padişah nedimlerine (Evliya Çelebi), Divanı hümayun kâtiplerine ve ilmiye sınıfına mensup olmayan bilginlere (Kâtip Çelebi), saraya mensup birçok musiki üstadına (Murad Çelebi, Mahmud Çelebi) çelebi unvanı verilmiştir.

Boğdan eyaletlerine tayin olunan ve prens unvanı olan Fener beylerinin erkek torunlarına da çelebi denirdi.

Mevleviler, Mevlâna Celâleddin soyundan gelen ve Konya mevlevi dergâhında şeyhlik edenlere yalnız çelebi veya çelebi efendi diyorlardı.

Mevlevîlerden çelebi unvanını ilk alan Celâleddin Rumi’nin halefi Hüsameddin Çelebi (ölm. 1284) oldu, bu töre Mevlevilikte 1925 yılına kadar sürdü.

Bir cevap yazın