Cevri İbrahim Çelebi

Cevri İbrahim Çelebi ,Tâlik ve tâlik kırmasını, hattat Derviş Abdi Dede’den (öl. 1647) öğrendi.

Cevri İbrahim Çelebi Hayatı

Divanı Hümayun kalemi kâtipliği yaptı. Mesnevi şairi Ankaralı İsmail Rüsûhi Dede’nin etkisiyle kâtiplikten ayrılarak, hattatlığa başladı.

Çağının bilginlerinden, reisülküttap Sarı Abdullah Efendiye, defterdar Sarı Mehmed Paşaya, reisületibba Emir Çelebiye birçok kitap istinsah etti. Yakınlarının etkisiyle mevlevi tarikatına girdi,

İstanbul kütüphanelerinde, şiirlerini toplayan yirmiden fazla divan ve mecmua bulunmaktadır. Külliyatı, Nuruosmaniye kütüphanesinde ve Topkapı Sarayı kitaplıklarındadır. Divanından başka Selimname, Hall-i Tahkikat (1647), Ayn-ül-Füyûz (bas. 1852), Hilye-i Cihâr-yâr-ı Güzin (bas. 1899) ve Melheme (bas. 1877), Nazrn-i Niyaz gibi eserleri vardır.

Peçevi tarihi, Nusretnâme ve örfi tarihlerinden faydalanarak yazdığı ve kendi adıyla adlandırdığı iki küçük cilt halindeki tarihi, 1874-1875 yıllarında. İstanbul’da basıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir