Ciğer Yosunları

Ciğer Yosunları,Karayosunları sınıfından bitki grubu. Bütün yeryüzüne yayılmış 8 000 kadar türü içine alır, özellikle nemli ve sıcak bölgelerde boldur. Genel olarak karada, kayalıklarda veya ağaç gövdeleri üzerinde yaşar. (Ciğeryosunları karayosunlarmın genel özelliklerini taşır.)

Marchantia polymorpha gibi bazı ciğeryosunlarında tal. yassı, kenarları topludur, ince kökümsü tutamaçlarla toprağa tutunur.

Çoğalma organları, yaygın sepetçik biçiminde zarif bir görünüştedir. Erkek tallerde kısa saplı yayvan kısımlar bulunur.

Bunların altında anteridler vardır. Dişi taller dana yüksek, daha derin topludur. Bunların arasında bulunan zarsı pulcuklarm içinde arkegonlar yer alır.

Sporogonlar, döllenmeden sonra buradan doğup gelişir ve sonunda düzensiz bir şekilde açılarak sporları etrafa saçar. Bu sporların kimisinden erkek tal, kimisinden dişi tal meydana gelir.

Frullania dilatata gibi bazılarının yapraklı sürüngen sapları vardır. Sapın alt yüzü «amfigastr» adı verilen iki loblu pulcuklarla kaplıdır. Yaprakları daima damarsızdır.

Sporogonun kalın sapçığı ve tepesinde açıldığı zaman dörde yayılan bir spor kesesi bulunur, iki tip ciğeryosunu vardır: Marchantiales, anthocerotales. sphoerocarpales takımları ile Jungermanniales takımının bir kısmı birinci tiptir. Bunlara talli ciğer yosunları denir.

Çoğunluğu jungermanniales takımından olan (türlerin yüzde seksen beşi) ciğeryosunları ikinci, tiptir. Bunlara yapraklı ciğeryosunları denir. Ciğer yosunlarının soyoluşumu, karayosunlarına. suyosunlarına ve kibritotlarma benzemeleri bakımından önemlidir.

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir