Çuhadar Nedir,Görevleri Nelerdir

Çuhadar Nedir,Görevleri Nelerdir,Çuhadarlar, bugünkü maiyet memurunun gördüğü işleri yaparlardı.

Çuhadar Nedir,Görevleri Nelerdir
Çuhadarlar, bugünkü maiyet memurunun gördüğü işleri yaparlardı.

Kanunnamelerde ve eski metinlerde çukadar şeklinde geçen bu kelime, sonraları devlet büyüklerinin, vezirlerin kapılarındaki perdeleri açıp kapayan kimseler için de kullanıldı.

Çuhadan elbise giydikleri veya çuha perdeli kapılar önünde hizmet ettikleri için bu adla anıldıkları söylenir.

Çuhadarlar gördükleri işlere göre şu şekilde adlandırılırlar: ,

Çuhadar ağa, padişahın hizmetinde bulunan dört önemli ağadan biridir.

Devlet protokolünde hasodabaşı ve silâhtar ağadan sonra gelirdi.

Bu memuriyet Çelebi Mehmed zamanında kuruldu.

Fatih kanunnamesinde de «Umur-u Saltanata müteallik tertib-i ayin beyanındadır» adlı bölümde çuhadar ağalıktan ve devlet teşkilâtı içindeki yerinden bahsedilir.

Çuhadar Ağaları

Çuhadar ağaların görevi padişahın elbiselerini taşımak, kaftan ve kürklerini muhafaza etmekti.

Bu görevden başka çuhadar ağalar alaylarda halka gümüş para saçar, savaş sırasında padişahı korur, düşman topraklarına girmeden önce yapılan merasimlerde başlarında üsküf olduğu halde padişahın arkasında dururlardı.

Çuhadar ağaların seçimi 1515-1641 yılları arasında bir düzene kondu, Enderum Hümayun’dan yetişen kimseler arasından çuhadar ağalığa tayinler yapıldı.

Bu tarihten önceki ve sonraki yıllarda, dışarıdan da çuhadar ağa tayin edilmiştir.

Çuhadar ağa bir görevle taşraya çıkmazsa silâhtar olur, çıkarsa kendisine vezirlik, beylerbeyilik gibi bir paye verilirdi.

Baş çuhadar (Çuhadar-ı hassa) osmanlı saray görevlilerindendi.

Maiyetinde kırk çuhadar bulunurdu.

Bunlardan yirmisi, som cevherli 1 bıçak ve gümüş kamçı taşır, diğer yirmisi ise şal kuşanıp, hançer taşırdı.

Baş çuhadar, padişahın atının sağ yanında yaya olarak yürür ve elini atın sağrısına koyardı.

Sarayda doğum dolayısıyla sadrazam tarafından düzenlenen beşik alayında da baş çuhadar, beşiği taşırdı.

Çuhadar-ı bab-ı ocak, Yeniçeri ocağının resmî işlerini takiple görevliydi.

Yeniçeri ağasının yanında bulunur, yağmurluk ve yağmurluk kılıfını da taşırdı.

1592’den sonra ocağa alman Halep, Bursa, Şam kadılarının çocuklarının yetiştirilmeleriyle de ilgilendiler.

Ocak çuhadarı üçüncü dereceden bir memur idi.

Bunlardan başka osmanlı devlet teşkilâtında, sekban çuhadart, tebdil çuhadarı, sadrazam iç çuhadarı, kapı çuhadarı vardı.

Bunlar bulundukları dairelerin ayak işlerini gören ufak dereceli memurlardı.

Bir cevap yazın