Eyüp Baba Haydar Mescidi

Eyüp Baba Haydar Mescidi Haliç’te Defterdar’ın üst tarafında aynı adla anılan semttedir. Düğmeciler Mahallesinde Haydarbaba Caddesi’yle Baba haydar Camii Sokağı kavşağının köşesindedir. Yakınında Bürüncüklü Ayazma vardır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Baba Haydar hayrına yaptırıldı. Baba Haydar, Ubeydullah Ahrar adındaki din büyüğünün halifelerindendi. Kırk yıl süre ile her Ramazan Eyüp Camii’nde istikafe çekilirdi.

Padişah bu durumu öğrenince onun gönlünü almak için mescidin yapılmasını emretti. Baba Haydar Mescidin haziresinde gömülüdür. Minber III. Mustafa’nın saltanat yıllarında (1757-1774) Arpacı Mescidi İmamı Abdullah Efendi tarafından konuldu. Bina, dört köşe planlı, tuğla minarelidir. Ahşap olan son cemaat yerinin dış cephesi aşı boyalıdır. Baba Haydar’ın kabri, ana giriş kapısının sol tarafına isabet eden set üzerindedir. Çimento ile gelişigüzel bir şekilde tamir edilmiş olan kabrin kitabesi şudur:

“Kutbü’l-ebrar ve’l-ahbar Baba Haydarü’l Nakşibendiyyü’l Semerkandi hazretlerinin merkad-i münevvereleridir ki aziz-i müşarünileyh ekabir-i hacegan-ı nakşibendiyeden Hoca Ubeydullah Ahrar hazretlerinin hulefa-yı, kiramından olup dokuz yüz elli yedi (1550) tarihinde irtihal-i dar-i beka buyurmuşlardır. Kuddüse sırre hüma. ”

“Aziz”’ kitabesini taşıyan bu kitabenin bir eşi de merkadin çıkmaz sokağa açılan parmaklığının dua penceresi üzerindedir. Son cemaat yerinin önünde çimento döşeli avlu, tulumbalı ve üç musluklu bir taş tekne vardır. Avlunun bitişiğinde içinde bazı kabirler olan ağaçlı bir bahçe yer alır. Mescidin eski imamlarından Hacı İsmail Efendi de mescidin yanında gömülüdür. Kabrin kitabesi şöyledir: “Sahibü’l-hayrat Haydar Dede imamı Elhac İsmail Efendi ruhu ola şad. Tarih-i tamir 1252/1836.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir