Giritli Ali Aziz Efendi Kimdir,Hayatı Eserleri

Giritli Ali Aziz Efendi Kimdir,,Devlet adamı, hikâyeci ve şair (Girit ?-Berlin 1798).

Giritli Ali Aziz Efendi Hayatı

Girit defterdarlarından Tahmisçi Mehmed Efendinin oğlu.

Babasının ölümünden sonra İstanbul’a geldi.

Giritli Ali Aziz Efendi
Giritli Ali Aziz Efendi,Devlet adamı, hikâyeci ve şair (Girit ?-Berlin 1798).

Sakız adası mutasarrıfı oldu; devlet emlâki satışına memur olarak Belgrad’a gönderildi ve 1796’da yeni teşkil olunan daimî elçiliklerden, Berlin elçiliğine tayin edildildi.

Mirimiranlık payesi verildi.

Ali Aziz Efendinin türkçe ve farşça şiirleri vardır; bunların birçoğu Sandık adlı bir mecmuada yayınlandı (İstanbul, 1874).

Tasavvufa dair Vâridat adlı kitabı (Ali Emirî kütüphanesi, yazma, nu. 936) basılmamıştır.

Ona ün sağlayan eseri, birbiriyle alâkası olmayan üç büyük hikâyeden meydana gelen Muhayyeldi’tır (Hayallemeler) [1796].

Giritli Ali Aziz Efendi Muhayyelat

Eserinde yazar çeşitli hikâyeleri kendine has bir üslupla kaleme almıştır.

En erken 1770’li yıllarda yazılmasına başlandığı tahmini yürütülmekte ve 1797’de tamamlandığı düşünülmektedir.

Hayal ile gerçeğin, sözlü kültürle yazılı kültürün ve maceralı hikâyelerin iç içe geçtiği, efsunların, ifritlerin, dervişlerin, aşıkların kol gezdiği fantastik fantastik özelliklere sahip olan eser geleneksel hikâye ile modern anlatma tarzı arasında bir yere sahiptir ve Türk edebiyatında modern çağa geçişte önemli bir mihenk taşı olarak kabul edilir.

Bir cevap yazın