Hacı Ali Paşa Kimdir?

Hacı Ali Paşa Kimdir,(1704-1769)-Kapdan-ı Derya, Vali ve Serasker. Kel Ahmed Paşa’nın ve Çorlulu Ali Paşa’nın da kızının oğludur.

Hacı Ali Paşa Hayatı

Enderun-ı Hümâyûn’da öğrenim gördü. Enderûn’dan Kapıcıbaşıhk’la ayrıldı.

Mirâhûr-ı sânî ve Kapıcılar Kethüdası oldu. Şubat 1755 tarihinde Mirâhûr-ı evvel vekilliğine, Ekim 1756 tarihinde üç tuğlu vezâret rütbesi ile Rumeli Vâliliği’ne getirildi. Kısa bir süre sonra Kapdan-ı Derya oldu.

1757 yılının Ekim ayında sadâret mevkiine getirilecek iken, bazı sebeplerden dolayı, Kapdan-ı Deryalıktan da azledildi ve İstanköy Adası’na gönderilerek İstanbul’dan uzaklaştırıldı. Darüssaâde Ağası Ahmed Ağa, III. Osman’ın rahatsızlığı dolayısıyla, Ragıp Paşa’yı azlettirerek, yerine kendi adamı olan Kel Ahmed Paşazâde Ali Paşa’yı sadrazam yaptırmak istiyordu.

Hattâ Baltacılar kethüdâsım göndererek mührü almak için Ragıp Paşa’yı Saray’a dâvet ettirmişti. Ancak Ragıp Mehmed Paşa gelmeden, Darüssaâde Ağası yazıcısı İbrahim Efendi, haber göndererek, Sadrazamın Saray’a gelmesini engellemişti.

Ertesi gün de III. Osman vefat ettiği için Ragıp Mehmed Paşa azlolunmaktan kurtulmuştu. Kel Ahmed Paşazâde Ali Paşa da sadarete gelememişti. Ali Paşa’nın Kapdan-ı Deryalığı bir yıl kadar sürdü.

Şubat/Mart 1760 tarihinde vezâreti kendisine geri verilen Ali Paşa İçel Vâliliği’ne atandı. 1761 Ocağı’nda da Vidin, 1762 yılında ise Cidde ve Hicaz Vâliliği’ne gönderildi. Babası gibi Mekke Emiri ile geçinemedi ve buradan Adana Vâliliği’ne atandı.

Diyarbakır Vâlisi oldu. Mart 1767 tarihinde Haleb Valiliğine getirildi. Nisan 1768 tarihinde Halep valiliğinden istifa etti. Kars valiliği ile tekrar memuriyete döndü. Aynı yılın nisan ayında ikinci kez İçel Vâliliği’ne getirildi, Haziran 1769 tarihinde Sivas Vâlisi oldu.

Hemen arkasından da Bender Seraskerliğine gönderildi. Bender’de 1769 yılının Ekim ayında 65 yaşında iken vefat etti. Mezarı Bender şehrinin iç kalesindedir.

Orta boylu, güzel yüzlü, edebli, ağırbaşlı, bilgili, akıllı âdil ve hayli zengin idi. Çok mükemmel bir konak döşetmişti. Aym zamanda III. Ahmed’in kızı Hatice Sultan ile de evlenmiştir.

Kaynak

(İsmail Hami Danişmend, îzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, G.V. (İstanbul 1971); Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmarâ C.III. (İstanbul 1311); Şemdânîzâde Süleyman Efendi (Haz. M.Münir Aktepe) C.II (İstanbul 1978); İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi C.IV/1 (Ankara 1959):

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir