Hayvanlarda İşitme Duyusu

Hayvanlarda İşitme Duyusu
Hayvanlarda İşitme Duyusu,Böceklerde, sesle birlikte titreşen serkal ipekler ve yapısal birliği skolopidyum olan skoloforlar (üç ayak çiftinde, femurtibia’nın altında bulunan dizaltı organları, duyargaların dibindeki Johnston organları, pulkanatlıların, çeşitkanatlıların ve düzkanatlıların kulakdavulu organları, düzkanatlıların tlbiaları) vardır.

Hayvanlarda İşitme Duyusu,Böceklerde, sesle birlikte titreşen serkal ipekler ve yapısal birliği skolopidyum olan skoloforlar (üç ayak çiftinde, femurtibia’nın altında bulunan dizaltı organları, duyargaların dibindeki Johnston organları, pulkanatlıların, çeşitkanatlıların ve düzkanatlıların kulakdavulu organları, düzkanatlıların tlbiaları) vardır.

Basit ipekler yalnızca, zayıf frekanslı seslerle aynı fazda titreşirken, skolopofor kulakdavulu organları ültrasonlara (250 bin Hz’e kadar) tepki gösterecek böceklere, bu hayvanların yerlerini belirlemeye çalışan böcekçillerin ya da yarasaların ültrason yayınlarını algılama olanağı verir.

Hayvanların İşitme Duyuları

Omurgalılarda, başlangıçta içkulak, yerçekiminin yönünü çok hızlı ya da yavaş hareketleri algılayan bir denge organıdır. Balıklarda, ses algılaması iki farklı düzeyde gerçekleşir:

1. balığın böğürleri boyunca akan suyun yoğunluk ve yönünü kaydeden nöromastlardaki duyu hücrelerinin, suyla iletilen (400 Hz’e kadar) alçak frekanslı seslerle titreşen yan çizgi;

2. içkulak keseciğinin divertikülleri düzeyinde bir dengetaşı içeren ve dolayısıyla da öncelikle denge sağlama görevini yüklenen, fakat pes sesleri de algılayabilen lagena gibi papillalar.

Ringabalığı ya da sazangiller gibi kimi kemiklibalıklarda yardımcı düzenekler (ringabalığında vezikal divertikül, yüzme kesesi, sazangillerde omurların değişikliğe uğraması sonucu oluşmuş Weber kemikçikleri dizisi) içkulağın, ses kutusu görevi yapan gazla dolu yüzme kesesinin çeperiyle bağlantı kurmasını sağlar.

Kara omurgalılarında, sırasıyla, erişkin kurbağada ortakulak (entoblast dil kesesi) ve dışkulak (kuş ve timsahlarda dış işitme yolu, memelilerde kulak kepçesi) ortaya çıkmıştır.

Ortakulak ya da kulakdavulu boşluğu havayla doludur ve östaki borusuyla ağızardına bağlıdır.

Kurbağalarda, sürüngenlerde ve kuşlarda ortakulak titreşimleri kulakdavuluzarından içkulağa giriş yolu olan oval pencereyi örten zara iten küçük kemiği (kolümela) kapsar .

Memelilerin ortakulağında üç kemik bulunur: kolümelaya ya da üzengi kemiğine, çekiç ve örs kemikleri de eklenir; bunlar, memeli olmayan omurgalılarda altçenenin eklemlenmesini sağlayan artiküler ve kare ile aynı görevi yüklenir.

içkulakta, lagena kabartısı ve dip papilla (bu ikisi kaynaşmış da olabilir), kuş ve sürüngenlerde doğru çizgi, memelilerdeyse sarmal (işitme hücreleri buradadır) olarak uzanan bir organa, koklea’ya dönüşür.

İşitme hücrelerinin ince yapısıysa, balıkların yan çizgi nöromastlarındakl duyu hücreleriyle aynı özellikleri taşımaktadır.

Bir cevap yazın