Hukukta Mağdur Tanımı,Hukukta Mağduriyet | Hukuk Bilgi |

Hukukta Mağdur Tanımı,Her suçun tabiî ve zarurî mağdur’u devlettir; çünkü suçlar, toplumun düzenini bozan, bu düzene zarar veren veya onu tehlikeye düşüren fiillerdir.

Bu sebeple her suç, topluma karşı ve dolayısıyla devlete karşı işlenmiş sayılır.

Ancak bir suçun işlenmesi durumunda, suçun mağduru olarak devletin yanında bu suçtan zarar gören belirli bazı kişiler de bulunabilir.

Böyle durumlarda bu kişiler de «mağdur» sıfatını alırlar.

Hukukta Mağduriyet

Suçun mağduru ile konusu, yakın kavramlar olarak bazı durumlarda birleşir.

Ancak bu durura her zaman görülmez. Suçun mağduru gerçek veya tüzel kişi olabilir.

Ancak tüzel kişilerin mağdur sıfatını alması için işlenen suçun tüzel kişiye karşı işlenebilen bir suç olması, sadece insan aleyhine işlenebilen suçlardan biri olmaması gerekir.

Eşya, suçun konusu olabilirse de suçun mağduru olamaz.

İnsan kişiliği doğumla başlayacağına göre, doğumdan önce suçun mağduru olmak mümkün değildir.

Gerçek kişinin suçun mağduru olabilmesi için birtakım niteliklere sahip olması (msl. fiil ehliyetinin bulunması), gerekli değildir.

Akıl hastaları, küçükler ve isnat kabiliyetinden yoksun diğer kişiler de mağdur olabilir.

İstisna teşkil eden bazı durumlarda kişiliği haiz olmayan topluluklar da mağdur sıfatını alabilir.

Mağdur sıfatını haiz olan gerçek veya tüzel kişiler ve şahsiyet: haiz olmayan topluluklar birtakım hakları kullanabilirler.

Bu hakları kullanma yetkisi, mağdur oluş sıfatından doğar.

Mağdura şikâyette bulunmak, suça rıza göstermek, şikâyetten vaz geçmek hakkı tanınmıştır.

Diğer taraftan mağdur, muhakeme tatbikatı içinde de yer alır; başka bir deyimle kamu davası açıldıktan sonra müdahil sıfatını alabilir.

Bütün bu durumlar, suçun mağdurunun kesin olarak tespit edilmesi zor unluğunu ortaya çıkarır.

Mağdurlar birden çok olduğu zaman her mağdur, sözü geçen hak ve yetkileri diğerinden tamamıyla bağımsız olarak kullanır.

Mağdurlardan birinin şikâyetten vaz geçmesi diğerinin haklarını etkilemez.

Kural olarak mağdurların çokluğu, suçların da çokluğunu gerekli kılar.

Mağdurluk sıfatıyla faillik sıfatı birleşemez.

Bir kimsenin kendisi Eİeyhine işlediği fiil ya hiç suç teşkil etmez (hırsızlıkta olduğu gibi) veya suçun mağduru devlet olur.

Meselâ bir kimsenin kendi evini yakması durumunda, suç kamu güvenliğine karşı işlendiği için suçun mağduru devlet olacaktır.

Bir cevap yazın