Hüseyin Rauf Orbay Kimdir,Hayatı | Asker Biyografileri |

Hüseyin rauf orbay hakkında bilgi,Hüseyin Rauf Orbay Kimdir Türk amirali ve devlet adamı (İstanbul 1881-1964).

Hüseyin Rauf Orbay Hayatı

Ayan üyesi Muzaffer Paşanın oğlu. Trablusgarp Askerî rüştiyesini, Heybeliada Bahriye mektebini bitirdi. Deniz subayı olarak donanmaya katıldı.

Hüseyin Rauf Orbay
Hüseyin Rauf Orbay,Türk amirali ve devlet adamı (İstanbul 1881-1964).

Torpidobot, torpido kruvazör, kruvazör ve Sultanosman zırhlısı kumandanlıklarında, Bahriye Nezareti erkâmharbiye reisliğinde bulundu; Müşir İzzet Paşa kabinesinde bahriye nazırı oldu.

Bu süre içinde Sisam ayaklanmasını bastırmakla görevli deniz kuvvetlerine Peykişevket torpido kruvazörü kumandanı olarak katıldı (1908).

Tuna Milletlerarası komisyonunda Türkiye’yi temsil etti (1909). İtalyan savaşında Trablusgarb cephesine cephane ulaştırmağa çalıştı.

Hamidiye kruvazörü kumandanı olarak Yemen’de bulunduğu sırada, İngiliz kralı George V’in taç giyme töreninde Türk donanmasını temsil etti.

İtalya ve Almanya’dan alman gemilerin teslim alma, onarım, deneme seferleri ve İstanbul’a getirilmesi işlerini yürüttü (1905-1911).

Bu arada yeni yapılmaya başlanan denizaltıları incelemek için Amerika’ya gitti (1905).

Balkan savaşında (1912) Karadeniz ve Akdeniz’de yapılan deniz muharebelerinde Hamidiye kruvazörünün kumandanıydı.

Gösterdiği yararlık ve başarıdan dolayı halk arasmda «Hamidiye kahramanı» adıyla ün kazandı.

Rus ve türk esirlerin değiştirilmesi konusunda Kopenhag’da toplanan konferansta türk başdelegesiydi (1917).

Aynı yıl yapılan Brest Litovsk barış konferansına bahriye murahhası olarak katıldı. Mondros mütarekesini Osmanlı devleti bahriye nazırı sıfatıyla imzaladı (1918).

Dünya savaşından sonra Türkiye’nin düşman işgallerinden kurtulması için Anadolu’da millî bir savaş verilmesi gerektiğini düşünenler arasındaydı.

Erzurum ve Sivas kongrelerine İstanbul delegesi olarak katıldı ve bu sırada Mustafa Kemal Paşaya destek oldu.

İstanbul’un işgalinde Malta’ya sürülen mebuslar arasındaydı (1920). Sürgünden döndükten sonra Anadolu’ya geçerek Türkiye Büyük Millet meclisine mebus olarak girdi.

Nafıa vekilliği (1921-1922) yaptı. Meclis ikinci başkanı (1922) ve başvekil (1922-1923) oldu.

Büyük Millet meclisinin ikinci dönemine de milletvekili seçildi. Tutucu bazı düşüncelerinden dolayı muhalefet saflarına geçti.

İzmir suikasti üzerine on yıl yurt dışında kaldı. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre (1942-1944) Londra büyükelçiliği yaptı. Son yıllarını devlet görevlerinden ve siyasetten uzak geçirdi.

Bir cevap yazın