Hüseyin Sadettin Arel Kimdir,Hayatı,Eserleri

Hüseyin Sadettin Arel Kimdir (1880-1955)- Besteci, Musiki bilgini, yazar ve avukattır.

Hüseyin Sadettin Arel Hayatı

İstanbul’da doğdu.

Anadolu Kazaskeri Dardağanzade Mehmed Emin Efendi’nin oğlu, Adliye Nazırı Ali Haydar Arsebük’ün kardeşi ve Sadrazam Abdurrahman Nureddin Paşa‘nın damadıdır.

Medreseden ve Hukuk Mektebinden mezun oldu.

Hüseyin Sadettin Arel Kimdir
Hüseyin Sadettin Arel ,(1880-1955)- Besteci, Musiki bilgini, yazar ve avukattır.

Adalet Nezareti’nde mütercim, Mektubi Müdürü, 1909 yılında Deniz Ticaret Mahkemesi üyesi, Makedonya Vilayetleri Adliye Müfettişi, Ceza İşleri Müdür, 1911 yılında Adliye Nezareti Müsteşarı, 1913 yılında Devlet Şurası üyesi, 1915 yılında Defter-i Hakanı Nazırı, aynı yıl Devlet Şurası Tanzimat Dairesi Başkanı oldu.

Devlet Şurası 1918 yılında kapanınca bu görevde kaldı.

1943-1948 yılları arasında İstanbul Konservatuvarı Başkanlığında bulundu.

İzmir’de ve İstanbul’da avukatlık yaptı.

6 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul’da 75 yaşında iken vefat etti.

Mezarı Zincirlikuyu mezarlığında D adasındadır.

1908 yılında Şekbal dergisini çıkardı.

1910 yılında Washington’da toplanan Uluslararası Hukuk Kongresi’nde Osmanlı Devleti’ni temsil etti.

1939-1940 yılları arasında Türklük dergisinin sahip ve yazı işieri müdürlüğünü yaptı.

Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce, Almanca’yı iyi bilir, Latince, Rumca, İspanyolca’yı da anlardı.

Hüseyin Sadettin Arel in çıkardığı sehbal mecmuasinin başlığı.
Hüseyin Sadettin Arel in çıkardığı sehbal mecmuasinin başlığı.

Musikiye 10 yaşında başladı.

10 değişik enstrüman: başarıyla çalmasını bilirdi.

Batı musikisi bilgilerini 1907-1909 yılları arasında Edgar Manas’tan öğrendi.

Rauf Yekta ve Dr. Suphi Ezgi ile Türk musikisi ilmi üzerine çalıştı.

500 yıllık Türk musikisi nezariyatını çıkardılar.

Türk flarmoni ve Türk Hukukçular derneklerinin kurucusu ve Türk Flarmoni Derneği’nin ilk başkamdır.

Türk musikisi repertuvarı için kıymetli bir hazine olan kütüphanesi ölümünden sonra Türkiyat Enstitüsü Kütüphanesine verildi.

741 bestesi arasında 51 Mevlevi ayini, 108 durak, 101, İlahi, 3 nakış beste, 4 semai, 51 gazel, 120 şarkı, 26 peşrev, 106 Saz semaisi, 61 oyun havası, 19 saz eseri, 20 taksim ve 71 çoksesli parça bulunmaktadır.

Bu bestelerin icra edilmeleri çok zordur.

Batı ölçüsünde icracıların çalıp okuyabileceği parçalardır.

Türk musikisinin işlenmemiş zengin malzemesi ile Batı’nın teknik imkanlarını birleştirmiştir.

Türk ve Batı musikisinde bugün kullanılan yüzlerce terim Arel’in buluşudur.

Türk musikisinin çok sesli olarak gelişmesine ömrü boyunca çalışmış bir müzisyendir.

Türk müzikolojisini çağdaş metodolojiye göre düzenlemiştir.

Türk musikisinin makam, usul ve form imkanlarını başka hiçbir bestecide görülmeyen bir genişlikte kullanmıştır.

Hüseyin Sadettin Arel Eserleri

  • “Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri” (4 Cilt, 479 fıkra tutarında)
  • “Türk Musikisi Kimindir?” (İran, Arap, Eski Yunan ve Bizans musikisi),
  • “Armoni Dersleri” (Türk Musiki sistemine tatbik şekli)
  • “Contrepoint Dersleri” (Türk Musikisi için contrepoint dersleri),
  • “Füg dersleri” (Türk Musikisi için füg kitabı),
  • “Eski Musiki Tarihi” (Sümer, Eski Yunan ve Hind Musikisi)
  • “Kantemiroğlu Edvarı” (Şehbal’da nu. 67-85’de yayınlanmıştır)

Bir cevap yazın