Hüseyin Şükrü Baban Kimdir,Hayatı

Hüseyin Şükrü Baban Kimdir, (1890-1979)- İktisat Profesörü ve gazeteci.

Hüseyin Şükrü Baban Hayatı
Hüseyin Şükrü Baban Kimdir
Hüseyin Şükrü Baban, (1890-1979)- İktisat Profesörü ve gazeteci.
Bağdat’ta doğdu.

Galatasaray Lisesi ve Paris Hukuk Fakültesi Siyasi İlimler Okulu’nu bitirdi.

Matbuat Genel Müdürlüğü’ne memur olarak girdi.

Mısır Fevkalade Komiserliği sekreteri olarak Kahire’ye gitti.

Burada boş olan Komiserliğe vekaleten yürüterek misyon şefliği yaptı.

Birinci Dünya Savaşı başlarında (1914) İngilizler tarafından Mısır’dan çıkartıldı.

Brestlitovsk anlaşmasını Müteakip Moskova’ya yollanan heyet ile birlikte savaş bitinceye kadar (1918) Rusya’da kaldı.

Mütareke imzalandıktan sonra kısa süre Dahiliye Nezareti Hususi Kalem Müdürlüğünde bulundu.

İstanbul’da yayımlanan Tercüman-ı Hakikat gazetesinde 1944 yılına kadar sahip ve başyazarlık yaptı.

Mülkiye Mektebi’nde İktisat Doktrinleri ve Sosyal Ekonomi derslerim vermeye başladı (1926).

Mülkiye’de altı yıl müdürlük ve bir buçuk yıl da Yüksek Tedrisat Genel Müdürlüğü yaptı.

Üniversite reformundan sonra (1933) Hukuk Fakültesi İktisadi Doktrinleri ve Umumi İktisat Kürsüleri Ordinaryüs Profesörlüğüne getirildi..

İktisat Fakültesi kurulduğu zaman aynı görevleri bu fakültede yürütmeye başladı (1936).

İktisat Fakültesi’nde 1959 yılına kadar çalıştı.

Ayrıca Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’nda profesörlük ve bir süre de müdürlük yaptı.

Gazeteciliğe, “İkdam” gazetesine yazdığı tiyatro tenkitleriyle başladı.

Daha sonra Hüseyin Cahid (Yalçın), Tevfik Fikret ve Hüseyin Kazım Bey tarafından ortaklaşa kurulan Tanin gazetesine girdi.

Paris’te öğrenim gördüğü yıllarda (1909-1913) Tanin’in Fransa muhabirliğim yaptı.

İkdam ve Yeni Sabah gazetelerinde dış politika üzerine makaleler ve başyazılar kaleme aldı.

Yeni Sabah gazetesi yayın hayatına son verdikten sonra Olaylara Tercüman gazetesinin dış politika yazarı oldu.

Başlıca Eserleri

Ekonomi Doktrinleri, içtimai iktisat, İktisat İlminin Umumi Prensipleri.

Bunların yanı sıra çevirileri ve çeşitli dergilerde çıkmış çok sayıda siyasi ve İktisadi makaleleri vardır.

Bir cevap yazın