İbadet Nedir, Şartları Nelerdir,Esasları

İbadet Nedir,Şartları Nelerdir,İbadet islâm dininde üçe ayrılır.

Bedenle yapılan (namaz, oruç), malla yapılan (zekât), hem mal hem de bedenle yapılan (hac).

İbadetin Esasları

Buhâri’yle Müslim’in Ibn Ömer’den naklettikleri bir hadîsinde Peygamber Hz. Muhammed şöyle demiştir: “Müslümanlık şu beş temel üstüne kurulmuştur: Allah’tan başka tapacak (ibâdet edecek) başkaca bir Tanrı olmadığına ve Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek, namaz kılmak, zekât vermek.

Ramazan orucunu tutmak, hacca gitmek”. Peygamberin bu ünlü sözü islâm dininin beş temel koşulunu (şartını) saptamış bulunmaktadır.

Demek ki tapım bu beş koşulu yerine getirmekle gerçekleşir.

Müslüman olmak için bu beş koşulu yerine getirmek gerekir.

Birinci koşul kelime-i şehâdet (tanıklık sözü) getirerek, eşdeyişle şu sözü söyleyerek yerine getirilir: Eşhedü en lâ ilahe ili Allah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlühü (Allah’tan başka tapacak olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ederim).

Zâriyât sûresinin 56. âyeti şöyle der: “Ben periyi ve inanı sâdece bana tapsınlar (ibâdet etsinler) diye yarattım”.

İbâdet deyimi Kur’anın birçok âyetlerinde geçer.

Örneğin Yûnus sûresinin 29. âyeti şöyle der: “Gerçekte bizim, sizin tapımınızdan (an ibâdetiküm haberimiz yoktu”, Kehf sûresinin 110. âyeti şöyle der: “Bana bildirildi ki tapacağınız (Bi’ ibâ-ı deti) tek bir tapacaktır.” Meryem sûresinin 65. âyeti şöyle der: “Ona tap ve tapımda sabırlı ol”.

Bunlara karşı bu deyim Kur’anın kimi âyetlerinde putlara tapma anlamında da kullanılmıştır.

Örneğin Ahkaf sûresinin 5. âyeti şöyle der: “Putlara tapan kimselerden daha şaşkın kim olabilir?”,

islâm bilginleri islâm şeriat (maşruât)’ını beş bölüme ayınrlar:

1. inan (imân).

2. Tapım (Ibâdât).

3. işlem (Muamelât).

4. Ceza (Ukuubât).

5. Bağışlatma (Kefârât).

Peygamber Hz. Muhammed ünlü bir hadîsinde “en iyi tapım duadır” demiştir.

Tapım, kuraldışı (müstesna) kimi durumlar dışında temel kural olarak, kendisi için bir başkasına yaptırılmaz (ibâdette vekâlet caiz değildir).

Tapım kişiseldir ve her müslümamn bizzat yapması gereken bir yükümlülüktür.

Buhârî’nin Peygamberin eşlerinden Hz. Ayşe’den naklettiği bir hadîsinde Peygamber çok namaz kılmakla övünen bir kadına “tapımın çoğu değil, süreklisi (kesintisizi) hayırlıdır” demiştir.

Bir cevap yazın