İbni Abbad Ebül Kasım

İbni Abbad Ebül Kasım Büveyhoğulları devletinin veziri, şair ve bilgin (Talakan [Isfahan] 938 – Rey 995).

İbni Abbad Ebül Kasım Hayatı

Babası da zamanının ünlü kelâmcısı, dil bilgini idi.

Rüknüddevle’nin vezirlerindendi. ibni Abbad, tanınmış dilcilerden ders aldı, öğrenimini Bağdat’ta tamamladı. Devlet hizmetine kâtiplikle girdi, kısa zamanda Müeyyidüddevle bin Rüknüddevle’ye kâtip oldu.

Rüknüddevle öldükten sonra yerine geçen Müeyyidüddevle, ibni Abbad’ı vezir yaptı (976). Müeyyidüddevle’nin de ölümünden sonra Horasan’da bulunan kardeşi Fahrüddevle’nin hükümdar olmasını sağladı (987).

Rey’de öldükten sonra muhteşem bir törenle İsfahan’a gömüldü. Siyaset alanında olduğu gibi edebiyat alanında da büyük bir ün kazanmıştı. Şirin ve yapmacıklı nesrin önde gelen simalarını sarayında topladı ve onlara hem koruyucu hem önder oldu.

Belli başlı eserleri

Kitabül Muhit (10 ciltlik lügat kitabı); Kitabül Kâfi (Mektuplar Topluluğu); Divan; el-Keşfün Müsavi şi’r el Mütenebbi (Mütenebbi’nin Şiirlerinin Tenkit Edildiği Küçük bir Risale).

Bir cevap yazın