İbnü Deybe Kimdir,Hayatı

İbnü Deybe Kimdir Arap tarihçisi (Zebid 1461 – 1537).

İbnü Deybe Hayatı

İlk öğrenimini, amcası Zebid müftüsü Cemaleddin Muhammed bin İsmail’in yanında yaptı.

Kur’an, fıkıh ve matematik üstüne çalıştı. Hacca gitti ve hac dönüşü Zeynüddin Ahmed bin Abdüllatif eş-Şarcî’den tarih okudu.

Bir süre sonra da. Beyt-ül-Fakih’e giderek hadis öğrenimiyle uğraştı. Üçüncü hac seferinde bir süre Mekke’de kaldı ve Es-Sehavî’den hadis dersi aldı. Dönüşte tarih ve hadis alanındaki eserlerini yazdı.

Bu eserler için Tahirîlerden el-Melik-üz-Zafir Selahaddin Âmir II’den iltifat gördü.

Kendisine hilat, arazi ve Zebid camiinde kürsü verildi, ibnüddeybe’nin en önemli eserleri şunlardır: Zebid’den ve hükümdarlarından bahseden Buğyet-ül-Müstefid fi-Ahbari Medinet-iz-Zebib (Zebib Şehrinin Durumu Hakkında Bilinmesi Gereken Şeyler) adlı tarih kitabı; Kurret-ül-Uyun fi Ahbar-il-Yemen-il- Meymun (Bereketli Yemen’in Haberleri Hakkında Gözlerin Parlaklığı); Zebid emirleri hakkında yazdığı manzum Ahsen-üs-Sülûk fi men Veliye Zebid mine’l-Mülûk (Zebid’de Hükümdarlık Edenler Hakkında En Güzel Yol Tutma); Teysir-ül-Vusul ila Cami-il-Usul mine’l-Hadis-ir-Resul (Hz. Muhammed’-in Hadislerini Toplayan Kitaplara Ulaşma Kolaylığı); Temyiz-üt-Tayyibi mine’l-Habis Mimma Yaduru ala-Elsinet-in-Nasi min’el-Hadis (İnsanların Dillerinde Dolaşan Hadislerin İyisini Kötüsünden Ayırt Etme); Kitabu FezaiUil-Ehl-il-Yemen (Yemen Halkının Faziletlerini Anlatan Kitap).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir