İngiliz Said Paşa Kimdir,Hayatı

İngiliz Said Paşa Kimdir,(Erzurum 1838 – İstanbul 1914) Türk devlet adamı.

İngiliz Said Paşa Hayatı

Tahran maslahatgüzarlığında bulunan Ali Namık Efendinin oğlu. Erzurum medresesi ve İstanbul Ayasofya medresesinde okudu. Erzurum Vilâyet Tahrirat kaleminde görev aldı.

İstanbul’a döndü ve Malise komisyonu tahrirat kâtibi (1858), Meclisi Vâlâ Mazbata odası hulefası (1863) oldu. Mutettiş kâtibi olarak Selânik, Manastır, Tırhala, Yanya’yı dolaştı.

İstanbul Matbaai Amire (1867) ve Takvimi Vekayi müdürü, Şûrayı Devlet başmuavini (1868), Divanı Ahkâmı Adliye Muhakemat dairesi başkâtibi, Ticaret nezareti mektupçuluğu (1873) gibi görevlerde bulundu.

Abdülhamid II’nin başa geçmesiyle mabeyn başkâtibi, ayan üyesi (1877) ve hazinei hassa nazırı, dahiliye nazın (1878), tekrar hazinei hassa nazın oldu.

Ali Suavi vakasından sonra Hüdavendigâr vilâyetine sürüldü. Üçüncü defa hazinei hassa nazırı, adliye nazırı (1879), sonra sadrazam olarak görev aldı.

1885’te azledildi. 1895’te tekrar sadrazamlığa getirildi. 31 Mart olayından sonra Milli meclis başkanı seçildi.

Yapılan ilk toplantıda Abdülhamid tahttan indirildi. 1911 Eylülünde yeniden sadrazam oldu.

İttihat ve Terakki fırkasının desteğiyle meclisi feshetti. Yeni kurulan mecliste görev almadı.

Mahmud Şevket Paşa kabinesinde Şûrayı Devlet başkanı (1913), sonra âyan reisi oldu.

Bir cevap yazın