Kaderiyye Fırkası

Kaderiyye Fırkası,İslamda,ilahi kader inancını reddeden düsünce ve inanç akımı.

Kaderiyye Mezhebinin Özellikleri

İslam inançlarına göre, varlık kavramı altında toplanan ne varsa hepsi Tanrı tarafından yaratılmıştır ve onun bütün evreni kuşatan «küllî irade»sine bağlıdır. Tanrı, her şeyi yarattığı gibi, her şeyi de «takdir» eder.

Her fiilin yaratıcısı Tanrı’dır diye, insan eylemlerinden dolayı sorumluluktan kurtulamaz. Çünkü, onda Tanrı’nın verdiği «cüzî irade» denen yönetici bir güç vardır. Akla aşırı ölçüde önem veren birtakım İslâm mezhepleri bu görüşü benimsemez.

Kaderiyye Mezhebinin Görüşleri

Bunların başında Mu’tezile mezhebi gelir. Onun Kaderiyye Fırkası denen koluna göre, insan kendi eylemlerinin, yaptığı işlerin yaratıcısıdır. İnsan eylemlerinde «kader», İlâhî «takdir» diye etkileyici, önceden belirleyici başka bir güç, başka bir kaynak yoktur. Dolayısıyla «kader» yoktur.

İnsanın bir «akıl varlığı» olması, onu kendi eylemlerinden her zaman sorumlu kılar. Bu yüzden eyleme geçen, davranışta bulunan her insan, yaptığından kesinlikle sorumludur. Kader sözü, insan için gereksiz, sorumluluk görüşünden uzak bir kavram olmaktan öteye geçemez.

İslâm düşüncesinde, kaderiye fırkası, her hareketi, her eylemi daha önceden Tanrı’nın yarattığını, «takdir ettiğini» ileri süren cebriye anlayışına karşı ortaya çıktı.

İmanı akıldan üstün tutan, her işte Tanrı’nın «takdir»ine kesinlikle inananlar, kaderiye görüşünü İslâm diniyle bağdaşmayan bir düşünce olarak niteler, buna kanıt olarak bazı hadisler de gösterirler. Kader konusunda Eşariye ve Matüridiye mezhepleri, Cebriye ve Kaderiye arasında orta bir yol tutar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir