Kadızâde Ahmed Şemseddin Efendi Kimdir

Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi Kimdir Murad III devri şeyhülislâmlarından (Edirne 1512-İstanbul 1580).

Kadızâde Ahmed Şemseddin Efendi Hayatı

Babası, Bayezid II devri vezirlerinden Hadım Ali Paşanın kölesiydi.

Edirne’de ve İstanbul’da okudu; müderris oldu, önce Bursa’da Ferhâdiye, 1546’da İstanbul’da Atik Ali paşa medresesinde müderrislik etti, 1555’te Halep, 1563’te İstanbul kadısı, bir yıl sonra Rumeli kazaskeri oldu.

Sokullu Mehmed Paşanın veziriazam olmasından sonra azledildi.

Bir süre Edirne’de kaldı, tekrar İstanbul’a döndüğünde Murad III tahta çıkmış ve Sokullu’nun nüfuzu azalmıştı.

Bu sebeple Süleymaniye medresesine müderris, daha sonra Rumeli kazaskeri ve nihayet 18 ekim 1577’de şeyhülislâm oldu, ölümüne kadar bu vazifede kaldı.

Ahmed Şemseddin Efendi, şer’î ve hukukî büyük eserlerle şerh ve haşiyeler yazdı.

Bunlardan Hidâya (İslâm Hukuku) şerhi meşhurdur.

Zamanına gelinceye kadar beylerbeyleri teşrifatta kazaskerlerden önce gelirlerdi.

Ahmed Şemseddin Efendi bu usulü değiştirdi.

Verdiği fetvalar bir mecmua halinde toplandı.

Zeyrek tarafındaki Çırçır mescidi’ni yaptırmıştır.

Bir cevap yazın