Kamil Paşa Kimdir,Eserleri | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Kamil Paşa Kimdir,(1833-1913) Osmanlı sadrazamı devlet adamı.

Sadrazam Kamil Paşa

Kıbrıs ve Mısır’da lisan okullarında okudu.

Birçok yabancı dilleri bildiği için, Mısır hıdivi Abbas Paşanın tercümanı oldu. Hıdivin oğlu ilhami Paşaya da dil öğretmenliği yaparak birlikte Avrupa’yı dolaştı.

Kamil Paşaİlhami Paşanın ölümü üzerine Mısır’dan ayrıldı.

Sadrazam Kıbrıs’lı Mehmed Emin Paşanın isteği ile, Kıbrıs Evkaf müdürlüğüne tayin edildi (1860).

Üç yıl sonra Kıbrıs’ın Tuzla kazası kaymakamlığına, aynı yıl Kıbrıs defterdarlığına getirildi.

Sonra sırasıyla Sayda, Suriye vilâyeti merkez mutasarrıfı; Beyrut, Trablusşam, Halep, Filibe, Kudüs, Hersek, Beyrut, Kosova ve Halep valisi; dahiliye müsteşarı; evkaf ve maarif nazırı oldu.

Meydana gelen eşkıya hareketlerini bastırmak için Aydın’a gönderildi.

Bu görevini başarıyla bitirdikten sonra İstanbul’a döndü. Said Paşanın istifası üzerine sadrazam oldu (1884) ve altı yıl bu görevde kaldı.

Sadrazamlıktan ayrıldıktan sonra ortaya çıkan Ermeni meselesi ve bu konudaki başarılı siyaseti sebebiyle yeniden sadrazamlığa getirildi (1895).

Abdülhamid II, Kâmil Paşadan devlet mekanizmasının düzeltilmesini istedi.

Kâmil Paşa, yazılı olarak verdiği cevapta, yapılması gerekli ıslahatın başında, nazırların sadrazam tarafından seçilmesini tavsiye etti.

Bu teklif Abdülhamid II’yi kuşkulandırdı ve Kâmil Paşayı sadrazamlıktan azletti (1895).

Sürgün olarak Halep valiliğine tayin edilen Kâmil Paşa, hasta olması sebebiyle İzmir genel valiliğine gönderildi.

Aleyhinde verilen curnallar dolayısıyla azledilerek Rodos’a sürülmesine karar verilince, İngiliz konsolosluğuna sığındı.

Padişahın kendi şahsına ve İngiltere adına resmen teminat vermesi üzerine İstanbul’a döndü.

Meşrutiyetten sonra üçüncü defa sadrazam oldu (1908).

Osmanlı Mebusan meclisinin toplanmasında büyük rol oynadı.

İttihat ve Terakki fırkasının, devamlı olarak devlet işlerine karışması sebebiyle kısa bir süre sonra istifa etti (1909).

Mısır’a giderek, Hindistan seyahatine çıkmış olan Ingiltere kralı Georges V ile görüştü.

Krala Osmanlı devletinin durumu hakkındaki düşüncelerini açıkladı.

Bu davranışı İttihat ve Terakki taraflısı gazetelerin ağır kenkitlerine yolaçtı.

İstanbul’a döndükten sonra, Ahmed Muhtar Paşa kabinesi zamanında, devlet şûrası reisi oldu (1912).

Bir yıl sonra, dördüncü defa sadrazamlığa getirildi (1913).

Babıâli baskınında ittihatçıların darbesiyle düşürüldü (1913). Lefkoşe’ye çekildi.

Eserleri:

Tarih-i Siyasî (3 ciltlik osmanlı tarihi), Said Paşaya Cevaplar, Hatıralar (birinci cildi yayımlandı).

Bir cevap yazın