Kanije Savunması (özet) | Osmanlı Tarihi |

Kanije Savunması Nedir,Osmanlı-Avusturya Savaşı sırasında Avusturyalılara karşı  osmanlı ordusunun Kanije’de yapılan savunma (1601).

Osmanlı Kanije Savunması

Veziriazam Koca Sinan Paşanın bir sınır olayını mesele yaparak sebep olduğu Osmanlı devleti – Avusturya – Almanya savaşında, Avusturya’nın önemli sınır kalelerinden Kanije, Türklerin eline geçti (1600).

Veziriazam İbrahim Paşa, Kanije’yi beylerbeylik yaptı; yönetimini de Tiryaki Hasan Paşaya verdi.

Bir yıl sonra arşidük Ferdinand Kanije kalesini kuşattı.

Kanije Savunması (özet)

Ferdinand’ın ordusunda alman, İtalyan, malta, papalık, gönüllü, macar ve fransız askerleri bulunuyordu.

Avusturya ordusu kaleyi devamlı top ateşine tuttu.

Tiryaki Hasan Paşa kalenin yakınına kadar sokulan Ferdinand’ın birliklerine çok sayıda kayıp verdirince, Ferdinand birliklerini geri çekti; ve yeni bir düzene soktu.

Tiryaki Haşan Paşa, özellikle gece baskınlarıyla düşmanı yıprattı.

Kaledeki barut azalınca Tiryaki Hasan Paşa, sadrazam ve serdarıekrem Damat Yemişçi Hasan Paşaya mektup göndererek yardım istedi.

Sadrazam yardıma gelirken, Lorraine dukası tarafından kuşatılan İstolni-Belgrad üzerine döndü; durumu Tiryaki Hasan Paşaya bildirdi.

Lorraine dükası, savata ölen Budin beylerbeyi Mehmed Paşa ile kethüdası Mehmed Beyin başlarını arşidük Ferdinand’a gönderdi.

Ferdinand, başlan kaledekilere göstererek teslim olmalarını istedi.

Tiryaki Hasan Paşa, moralleri bozulan kale askerlerini, sadrazamın kuvvetlerinin yenilmediğini ileri sürerek ikna etmeye çalıştı.

Bu sırada Papanın yeğeni Aldobrandi’nin vurulması Avusturya ordusunun papaya olan güvenini sarstı.

Kale surları devamlı top atışlarının etkisiyle yer yer yıkıldı.

Kalede barut ve yiyecek azaldı.

Ferdinand, sadrazamın yardıma gelmediğini görünce kuşatmayı, kışın da devam ettirmeyi kararlaştırdı.

Tiryaki Hasan Paşa yeniden bir mektup göndererek sadrazamdan yardım istedi.

Sadrazam Kanije’ye doğru hareket etti.

Macar ovasında, ordudaki yeniçeriler ayaklanarak sadrazamı Belgrad’a dönmeye zorladılar.

Durumu öğrenen Tiryaki Hasan Paşa, kaleden son bir çıkış (huruç) hareketiyle Ferdinand’ın ordusunu dağıtmayı düşündü. Kara Ömer Ağanın yaptığı çıkış hareketi avusturya ordusunu çok sarstı.

17-18 Kasım gecesi yapılan ikinci çıkış hareketinde Ferdinand’ın ordusu güç durumda kaldı; ve büyük bir bozguna uğradı.

Padişah Mehmed III, bu başarısı dolayısıyle Tiryaki Hasan Paşaya vezir rütbesi verdi.

Bir cevap yazın