Kırımlı Abdullah Ramiz Paşa Kimdir

Kırımlı Abdullah Ramiz Paşa Kimdir,Rusçuk yaranından (Kırım ?-Yerköyü 1813).

Kırımlı Abdullah Ramiz Paşa Hayatı

Kırım kazaskeri Seyit Feyzullah Beyin oğlu.

Küçük Kaynarca (1774) antlaşmasından sonra, babasının Kırım hanı Şahin Giray’a muhalefeti yüzünden, İstanbul’a göç ettiler.

Sekiz yıl medresede tahsil gördü; müderris oldu.

Eyüp’te kadiri şeyhlerinden Ebussuud Efendi dergâhına girdi, iki yıl kaldı.

Mısır seferine ordu kadısı olarak gitti.

Yolda küçük ruznamçecilik mansıbıyle hâcelik ihsan edildi.

İstanbul’a döndüğünde Humbarahane ve Hendesehane nezaretlerinin düzenlenmesi işi kendisine verildi.

1806-1807 Rusya seferinde vazifeyle Şumnu’da bulunduğu sırada, Selim III’ün tahttan indirildiğini ve kendisinin de Kavala’ya sürülmesi hakkında emir çıktığını öğrendi.

Alemdar Mustafa Paşa kethüdası Ahmed Efendinin yardımıyla Rusçuk’a kaçtı.

Alemdar onu Silistre valisi yaptı.

Selim III’ü tekrar tahta çıkartmak hususunda, Rusçuk yâranı adı verilen kişilerle söz birliği ederek, Alemdar Paşa idaresindeki ordu ile İstanbul’a geldi.

Mahmud II’nin cülus günü (28 temmuz 1808) Alemdar tarafından Rumeli valisi tayin olundu.

Sonra Kaptanpaşalığa getirildi. Ayanla «Senedi İttifak»! imzalayan heyete girdi.

16 Kasım 1808’de isyan eden ve Alemdar’ın ölümüne sebep olan yeniçeri zorbalarını bastırmak için osmanlı donanmasını Galata önlerine alarak Paşakapısı ve Ağakapısı taraflarını top atışına tuttu.

Kadı Abdurrahman Paşa ile birleşerek, bir hafta süreyle sarayı saran asilere mukavemet etti.

24 Kasım 1808’de İstanbul’dan ayrılarak Marmara’ya açılmak zorunda kaldı.

Bindiği çekdiri ile Çekmece veya Silivri taraflarında karaya çıktı, Suba şı köyüne (Çatalca) gitti.

Burada Kırım han larından Selim Giray’ın çiftliğine saklandı sonra Rusçuk’ta Alemdar’ın adamlarında! köse kethüda Ahmed Efendinin yanına kaçtı.

Şumnu’da ayanlık yapan Bekir Ağanın kendisini öldüreceğini haber aldığı için, bu defa Tuna kıyılarına inmiş bulunan Ruslara sığındı (29 mart 1809).

Ruslar bu siyas mülteciye, gayet iyi muamele ettiler.

Abdullah Ramiz Paşa, 27 mayıs 1812 tarihine kadar, Bükreş, Odesa, Petersburg ve Kırım’dî kaldı.

Nihayet Rusya ile temasa memur reisülküttap Galib Efendi, affolunduğunu, İstanbul’a dönebileceğini kendisine bildirdi Abdullah Paşa, verilen bilgiye inanarak, adamlarıyla Yerköyü civarından Türkiye sınırlarına girdi, sadrazam Hurşid Paşanın delilbaşısı Mahmud tarafından, sözde karşılama merasimi yapılıyormuş gibi, pusuya düşürülerek öldürüldü.

Şiirleri 13 küçük sayfa halinde, 1846 tarihinde basılmıştır.

Bir cevap yazın