Klorür Nedir | Özellikleri | Kimya Bilgileri |

Klorür Nedir,Klorun, oksijen ve flüor dışındaki elementlerle ya da bileşiklerle oluşturduğu bileşik.

Klorür Özellikleri

Maden klorürler. hidroklorik asidin tuzlarıdır.

Sıvı olan kalay IV klorür dışında bütün klorürler katıdır ve genellikle suda erir.

Suda erimeyen bakır klorür, civa klorür ve gümüş klorür amonyakta erir; gümüş klorür alkali diyosülfat içinde de erir.

Bu niteliklerinden analizde yararlanılır ve klorür miktarı gümüş klorür halinde tayin edilir.

Yalnız soy madenlerin klorürleri ısıyla ayrışır.

Sodyum, potasyum ve magnezyum klorür doğada çok yaygındır: bunlar klor sanayiinde ve aktif maden üretiminde kullanılır. öbür klorürler, klorun veya hidroklorik asidin madenlere etkimesiyle elde edilir.

Sodyum klorür beslenmede, potasyum klorür ise tarımda gübre olarak kullanılır.

Çinko klorür mikrop öldürücüdür; civa II klorür (veya kalomel) müshil, civa IV klorür (veya süblime) antiseptiktir.

Soy ve yarı soy maden klorürleri fotoğrafçılıkta kullanılır.

Ametal klorürleri suda çözünür ve asit klorür özelliği taşır.

Bunlar arasında, kauçuğun kükürtle işlenmesine yarayan sıvı haldeki kükürt klorür S2CI2, asit klorür hazırlanmasında kullanılan fosfor triklorür PCI3 ve fosfor pentaklorür PCI5 sayılabilir.

Alkil klorürler, hidroklorik asidin eterleridir (msl. CH3CI, C3H5CI, metil ve etil klorür).

Fenoller fenol klorür verir (fenil klorür, C6H5CI).

Asit klorürler, oksasitlerin türevleridir; formülleri, bir veya birkaç hidroksil OH gurubunun yerine bir o kadar klor atomunun geçmesiyle elde edilir.

Böylece, nitrozil klorür (NOCI) nitröz asidin (HONO) klorürüdür, sülfürü klorür (SO2CI2) sülfürik asitten H2SO4 türer, asetil klorür (CH3COCI) asetik asitten oluşur.

Organik kimyada, R—CO—C1 genel formülündeki asit klorürler, klorlu fosfor türevlerini veya tiyonil klorür’ün asitler üzerine etkimesiyle elde edilir.

Asetil klorür, benzoil klorür v.b. bu şekilde hazırlanır.

Bunlar, genellikle sıvı maddelerdir; keskin kokuludur ve hava ile temas edince sis yapar, su etkisiyle hidroklorik asit açığa çıkararak çözünür.

Alkollerle birleşince esterleri, amonyakla amitleri, asit tuzlarıyla anhidritleri verir.

Aldehit veya primer alkol halinde indirgenir.

Gerek çinko alkil bileşikleri, gerekse benzen türevleriyle ketonları meydana getirir.

Farmakoloji ve Anestezi

Etil klorür, CH3—CH2CI formülünde halojen bir bileşiktir.

Renksiz, sarımsak kokulu, tahriş etmeyen, çabuk alevlenebilen ve 12,5° C’ta kaynayan bir sıvıdır, özgül ağırlığı, 20° C’ta 0,921’dir.

Havaya oranla gaz yoğunluğu 2,28’dir.

Buharlaşınca çevredeki cisimlerin sıcaklığını düşürür.

Etil klorür içinde klor molekülünün bulunması, bunu çok güçlü ve hızlı sonuç veren bir anestezik madde haline getirir; fakat bütün halojen bileşikler gibi tehlikelidir.

Kalp ve damar tansiyonları üstündeki etkisi kloroformunkine benzer.

Gerek soğurulması, gerek dışarı atılması akciğer yoluyla olur. Hastaya buharı koklatılarak uygulanır.

Adaleleri tamamen gevşetecek derecede derin bir anestezi için bu özelliğinden yararlanılır; en çok kullanıldığı alan da budur.

Bir cevap yazın