Komünist Parti Manifestosu

Komünist Parti Manifestosu,Dört bölümden meydana gelmiştir. «Burjuvalar ve Proleterler» adını taşıyan birinci bölümde, her çeşit köleci, feodal ve kapitalist toplumun temel yasası olarak sınıf mücadelesi ele alınır.

Komünist Parti Manifestosu

Proleterler ve Komünistlerde, yani ikinci bölümde, üretim araçları üstünde özel mülkiyet hakkının kaldırılmasını, kolektif mülkiyetin gerçekleştirilmesini, İktisadi, sosyal ve ideolojik ilişkilerin kökten değiştirilmesini programına alan Komünist partisinin işçi sınıfının öncüsü olarak oynayacağı rol üstünde ısrarla durulur, üçüncü bölümde, yani «Sosyalist ve Komünist Literatür»de, marksist olmayan çeşitli sosyalist akımlar tenkit edilir.

Dördüncü bölümde ise, komünist partilerinin bütün ülkelerde uygulayacağı strateji ve taktik açıklanır. Eser ünlü bir cümleyle başlar («Avrupa’nın üstünde bir hayalet dolaşıyor: komünizmin hayaleti») ve «Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz!» çağrısıyla sona erer.

Manifesto, milletlerarası gizli işçi derneğinin Londra’da 1847’de yapılan kongresinden sonra bu derneğin isteği üzerine yazılmıştır. Almanca yayımlandıktan sonra.

Fransızcaya (1848) ve İngilizceye (1850), ilk olarak Bakunin tarafından Rusçaya (bu tercüme 1860’ta Cenevre’de yayımlandı) ve Vera Zasuliç tarafından ikinci defa yine aynı dile çevrilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir