Köprülü Numan Paşa Kimdir,Hayatı

Köprülü Numan Paşa Kimdir,(1670-1719),Osmanlı devlet adamı.

Köprülü Numan Paşa Hayatı

Devrin ünlü bilginlerinden ders aldı; babasının ölümünden sonra Köprülü vakıflarının mütevellisi Amcazade Hüseyin Paşanın sadareti sırasında da altıncı vezir oldu. Sonra sırasıyle Erzurum beylerbeyliği, Anadolu ve Eğriboz valilik ve muhafızlıklarında bulundu. 1704’te Girit adasının tahririni yaptırmak üzere Kandiye muhafızlığına gönderildi.

1708’de padişahın kızı Ayşe Sultan ile evlendi. Eğriboz’a gönderildi; dört ay sonra İstanbul’a çağrıldı. Bir süre sonra Bosna beylerbeyliğine ve Belgrad muhafızlığına tayin edildi (1710).

Çorlulu Ali Paşanın sadaretten azli üzerine sadrazamlığa getirildi (16 haziran 1710). İlk iş olarak İsveç kralı Karl XII meselesini ele alarak, İsveç, fransız ve rus elçileriyle temasa geçti.

Fakat bu meselede padişahın istediği şekilde hareket edemeyişi ve kendisine karşı olanların faaliyeti yüzünden azledilerek (17 ağustos 1710) Eğriboz muhafızlığına gönderildi. Sonra Hanya ve 1711 sonlarında Kandiye muhafızı oldu, 1714’te Karadağ seraskerliğiyle Bosna eyaletine gönderildi.

Burada bulunduğu bir sırada karadağ asileriyle uğraştı. Belgrad muhafızlığına tayin edildi (1715).

Buradaki karışıklıkları önleyemediği için azledilerek, İçel ve Menteşe sancakları mutasarrıflığına getirildi.

1716 Eylülünde Kıbrıs beylerbeyliğine tayin edildi. Orada üç ay kadar kaldıktan sonra tekrar, Bosna’ya gönderildi.

Bu sırada Osmanlı-Avusturya savaşı devam ediyordu; Belgrad kalesi düşman eline geçmişti.

Bosna’ya saldıran avusturya kuvvetlerini yenilgiye uğratarak izvornik kalesini muhasaradan kurtardı.

Pasarofça antlaşmasının imzalanmasına kadar buradaki görevine devam eden Numan Paşa, 1718’de kendi isteğiyle tekrar Kandiye valiliğine tayin edildi ve orada öldü (6 şubat 1719).

Mezarı, Kandiye’de Fazıl Ahmed Paşanın kendi adına yaptırmış olduğu cami yanındadır.

Doğruluğu ve dine bağlılığıyla tanınan Numan Paşaya valilikte bulunduğu yerlerde, düşmanları Hoca Paşa derlerdi. Hafız Ahmed Paşa ile Abdurrahman Paşa, Numan Paşanın oğullarıdır.

Bir cevap yazın