Kriminoloji Nedir,Kısaca | Ansiklopedik Bilgi |

Kriminoloji Nedir,Kısaca,Suç sayılan fiilleri, suç olayını inceleyen, suçun sebeplerini, etkenlerini, suça yol açan unsurları belirten bilim.

Kriminoloji, XVIII. yy. da ortaya çıkmakla beraber, suçluluğun sebeplerini tespit amacıyla, bilimsel gözlem metotlarının suç olaylarına uygulanmasına ancak XIX. yy.da başlandı.

İtalyan okulu (Lombroso, Garofao, Ferri), suçluluğun sebeplerini beden ve akıl bozukluklarında aramak gerektiğini, fransız-belçika okulu ise (Durkheim, Guerry, Joly, Lacassagne, Quetelet, Saleilles, Tarde), aynı sebeplerin, «suçluların kaynaştığı ortam» olan toplumsal çevrenin etkisinden doğduğunu ileri sürdüler.

XX.yy.da, kriminoloji bilginleri, önceki buluşların bir sentezini yapmaya çalıştılar.

Çeşitli ülkelerde, kriminoloji alanının genişletilmesi çabalarına girişildi; bazıları, «kriminalistik» bilimini (Almanya), diğerleri, «ceza bilimini» savundular, daha başkaları da «suç bilimi» ile «suçun yol açtığı toplumsal tepki bilimi»nin birlikte yürütülmesi gerektiğini ileri sürdüler (Amerika B.D.). Kriminolojinin, ceza hukukunun gelişmesine büyük katkısı oldu.

XVIII. yy.dan itibaren, suçu kişisel yönden önleme düşüncesi, suçu toplu olarak önleme düşüncesinin yerini almaya başladı. Böylece, cezalarda hafifletme yoluna gidildi.

XIX.ve XX. yy.da, manevi sorumluluk kavramının önemi, özellikle ergin olmayan kişiler ve akıl hastaları yönünden azaldı; cezaların yasallığı ilkesi yumuşatıldı (suçluyu, cezası dolmadan salıverme; şartlı salıverme).

Cezanın tecil edilmesi ilkesi ortaya çıktı; ceza uygulamasına, suçluları doğru yola getirme, yeniden eğitim ve meslek bakımından yetiştirme gibi metotlar getirildi.

Cezanın amacı, artık sadece cezalandırma olmaktan çıkarak, suçluyu ıslah etmeye yöneldi.

Yeni toplumsal savunma okulunun ortaya koyduğu gibi, toplumun görevi, suçlunun salverilmesiyle sona ermemekte Ye topluma yeniden kazandırılması sırasında yardım yapmak (konut, iş, malî yardım) zorunluğunu da kapsamaktadır.

Bir cevap yazın