Maliye Nezareti Nedir,Osmanlı Maliye Nazırları | Osmanlı |

Maliye Nezareti Nedir,Osmanlı devletinde para işleriyle meşgul olan idarenin adı.

Yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra bütün devlet yönetiminde ıslahat yapan Mahmud II, maliye teşkilâtında da değişiklik yaptı.

Hazinei Âmire, şıkkı evvel defterdarının, asakiri mansure giderlerini karşılamak üzere meydana getirilen Hazinei Mansure, bir defterdarın.

Darphane de bir nazırın yönetimine verildi.

Bunlar arasında yönetim bakımından birlik olmaması zaman zaman karışıklıklara yol açtı.

Bunu önlemek isteyen Mahmud II, Şıkkı Evvel defterdarlığını ve buna bağlı Hazine-i Amireyi kaldırarak bütün görev ve yetkileri yeni nezarete verdi (1835).

Nezaretin başına Ali Rıza Paşayı getirdi.

Ancak işlerde istenen kolaylık yaratılamadı, iki nezaret arasında meydana gelen anlaşmazlıklar da giderilmedi.

1838’de iki defterdarlık kaldırıldı ve bütün yetkiler yeni kurulan Maliye nezaretine verildi.

Bu konularda yetki sahibi olan Nazif Efendi, Maliye nazırlığına getirildi.

Abdülmecid tahta çıkınca (1839) Nazif Efendiyi görevinden aldı, Maliye nezaretini de kaldırdı.

Maliye işleri, Hazinei Amire ve Hazine Mukataat defterdarlığı adlarını alan iki kuruluşa bırakıldı.

Aynı yıl, Mukataat defterdarlığına Maliye nezareti adı verildi.

Maliye nazırlığına Saip Paşa getirildi Daha sonra Hazinei Âmire defterdarlığı da buraya bağlandı ve mâliyenin yönetimi tek elden yürütülmeye başlandı.

Osmanlı devletinin son döneminde Maliye nezareti teşkilâtı şöyleydi: Kalemi Mahsus (özel Kalem) müdürlüğü; Hukuk müşavirliği, Memurin (Memurlar) müdürlüğü; Muhasebei Maliye (Maliye Muhasebesi) müdüriyeti; Muhasebei Umumiye (Genel Muhasebe) Müdüriyeti Umumiyesi (Genel müdürlük), Düyunu Umumiye (Genel Borçlar) ve Muamelâtı Nakdiye (Para işlemleri) müdüriyeti, Varidat (Gelirler) Müdüriyeti Umumiyesi, Emlâki Emîriye (Devlet Emlâki) müdüriyeti, Veznei Umumî (Genel Vezne) müdürlüğü, Muhassesatı Zatiye (özel Tahsisler) müdüriyeti, Evrakı Nakdiye (Kâğıt Paralar ve Matbua (Basılı Kâğıtlar) ve Levazım müdüriyeti, Heyeti Teftişiye (Teftiş Kurulu) Müdüriyeti Umumiyesi, Islahı Maliye (Maliye Reformu) komisyonu.

Maliye nezaretinin görevini, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Maliye bakanlığı yerine getirdi.

Osmanlı Maliye Nazırları

Osmanlı devleti devrinde görev alan maliye nazırları:

 • Abdurrahman Nazif Paşa (1837-1839)
 • Hacı İbrahim Saib Paşa (1841)
 • Musa Saffeti Paşa (1841-1845)
 • Abdurrahman Nafiz Paşa (1845-1846) [2. defa]
 • İbrahim Sarım Paşa (1846-1847)
 • Mehmed Sadık Rifat Paşa (1847) [bir ay]
 • Abdurrahman Nafiz Paşa (1847-1848) [3. defa]
 • Hüseyin Hüsnü Efendi (Köse) [1848]
 • Abdurrahman Nafiz Paşa (1848) [4. defa]
 • Mehmed Halid Efendi (1848-1850)
 • Abdurrahman Nafiz Paşa (1850) [5. defa]
 • Ahmed Muhtar İtisami Paşa (1851-1853)
 • Musa Saffetî Paşa (1853– 1854) [2. defa]
 • Ali Şefik Paşa (1854)
 • Ahmed Muhtar İtisami Paşa (1854-1856) [2. defa]
 • Musa Saffetî Paşa (1856) [3. defa]
 • Mehmed Hasib Paşa (1856-1857)
 • Musa Saffetî Paşa (1857-1858) [4. defa]
 • Mehmed Hasib Paşa (1858-1859) [2. defa]
 • Ahmed Muhtar İtisami Paşa (1859-1860) [3. defa]
 • Mehmed Tevfik Paşa (Taşcizade) [1860]
 • Ebubekir Mümtaz Efendi (1861)
 • Hüseyin Mecd Efendi (1861-1862)
 • Mehmed Nevres Paşa (1863)
 • Fazıl Paşa (1863-1864)
 • Kâni Paşa (1864)
 • Hurşid Paşa (1864-1865)
 • Şirvanizade Rüşdü Paşa (1865)
 • Sadık Paşa (1865-1870)
 • Fazıl Paşa (1870) [2. defa]
 • Şirvanizade Rüşdü Paşa (1870-1871) [2. defa]
 • Hamdi Paşa (1871); Sadık Paşa (1871)
 • Yusuf Bey (1871); Galib Paşa (1871-1872)
 • Kartallı Emin Paşa (1872)
 • Sadık Paşa (1872)
 • Şirvanizade Rüşdü Paşa (1872-1873)[3. defa]
 • Hamdi Paşa (1873-1874) [2. defa]
 • Yusuf Bey (1874-1876) [2. defa]
 • Galib Paşa (1877)
 • Yusuf Paşa (1877) [3. defa]
 • Kâni Paşa (1878)
 • Zihni Efendi (Paşa) [1878]
 • Edib Efendi (1878-1879)
 • Subhi Paşa (1879-1880)
 • Tevfik Hüseyin Paşa(1880)
 • Subhi Paşa (1880) [2. defa]
 • Ahmed Münir Bey (1881)
 • Münir Mehmed Bey (1881)
 • Münir Ahmed Paşa (1881) [2. defa]
 • Zihni Efendi (Paşa) [1883] (2. defa)
 • Edib Efendi (1884); Agob Paşa (1884)
 • Zihni Paşa (1886-1887) [2. defa]
 • Mahmud Celâleddin Paşa (1887)
 • Agob Paşa (1887)
 • Nafiz Paşa (1890-1897)
 • Tevfik Hüseyin Paşa (1897-1898)
 • Ahmed Reşad Efendi (1898)
 • Mehmed Ziya Paşa (1906)
 • Ragıb Bey (1906)
 • Mehmed Ziya Paşa (1906) [2. defa]
 • Rıfat Bey (1906)
 • Nuri Bey (1907)
 • Cavid Bey (1907)
 • Rıfat Bey (1907) [2. defa]
 • Cavid Bey (1907) [2. defa]
 • Nail Bey (1907)
 • Ziya Paşa (1910)
 • Abdurahman Bey (1910)
 • Rıfat Bey (1910) [3. defa]
 • Cavid Bey (1911) [3. defa]
 • Talât Bey (Paşa) [1911-1913]
 • Cavid Bey (1913-1915) [4. defa]
 • Abdurrahman Efendi (Bey) [1915] (2. defa)
 • Ata Bey (1916);Tevfik Bey (1916-1917)
 • Faik Nüzhet Bey (1917)
 • Reşad Bey (1917); Nazif Bey (1917)
 • Sabri Bey (1917); Raşid Bey (1917)
 • Abdullah Bey (1917)
 • Faik Nüzhet Bey (1917) [2. defa]
 • Tevfik Bey (1917). [2. defa]

Bir cevap yazın