Meclis-i Vükela Nedir,Heyet-i Vükela Meclisi | Osmanlı |

Meclis-i Vükela Nedir,Meclis-i Vükela Osmanlı Devletinde Sadrazamın başkanlığındaki Şeyhülislamla diğer nâzırlardan meydana gelen meclisin adı.

1876 Anayasasının Vükelâyı Devlet başlığını taşıyan bölümünde düzenlenmiştir.

Heyet-i Vükela Meclisi

Terim, daha sonraki değişikliklerde de korundu. 1924 Anayasasında. Heyeti Vekile, 1924 Anayasasında icra Vekilleri heyeti adını aldıktan sonra 1961 Anayasasında Bakanlar kurulu oldu.

Meclisi Vükela, sadrazamın başkanlığı altında, padişah tarafından seçilen vekillerden teşekkül eden bir kuruldu.

Genel olarak görevi, iç ve dışa ait önemli işleri yürütmekti.

Meclisi Vükela, gerektiği takdirde birarada meseleleri görüşürdü.

Normal yol, her vekilin sadrazamla temas etmesiydi.

Meclisi VUkelayı meydana getiren vekillerden biri veya birkaçı hakkında meclis soruşturması açılması ve üçte iki çoğunlukla Heyeti Mebusan tarafından Divanı Âliye Sevk kararı verilmesi mümkündü.

Meclisi Vükela, görevlerine ait işlerden dolayı sorumluydu.

Meclisi Vükela ile Heyeti Mebusan arasında anlaşmazlık meydana gelirse, 1876 Anayasasının öngördüğü ve zaman zaman değiştirilen usule uyularak Heyeti Mebusanın feshi mümkündü.

1876 Anayasası sisteminde, Meclisi Vükelânın en önemli yetkisi, meclisin toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda, genel güvenlik gibi zorunlu sebeplerle ve meclisin toplantıya çağırılmasına zaman uygun bulunmadığı takdirde muvakkat kanun hüküm ve kuvvetinde kararname çıkarabilmesiydi.

Ancak, karara kanun kuvvetini kazandıran, padişahın iradesiydi.

Bir cevap yazın