Mehmed Emin Rauf Paşa Kimdir

Mehmed Emin Rauf Paşa Türk devlet adamı (İstanbul 1780 – 1860).

Sadaret mektupçuluğu kalemine devam etti. 1806’da serhalifeliğe, sonra sadaret mektupçuluğuna getirildi.

1809’da süvari mukabelecisi, 1811’de rikâb defterdarı, 1813,te başdefterdar, 1815’te azledüen Hurşid Ahmed Paşanın yerine sadrazam oldu.

1819’da Teke ve Hamid sancağı, 1820’de Maden emanetiyle birlikte Diyarbakır valiliği, ertesi yıl şark seraskerliğiyle Erzurum valiliği görevlerine tayin edildi.

1823’te azledildi. 1824’te Kastamonu, üç yıl sonra Halep, 1828’de Kudüs sancağı ve Hacı emirliği göreviyle Şam valiliğine getirildi. 1831’de azledildi. Bursa’da oturmaya memur edildi.

Sonra Menteşe ve Karahisar mutasarrıflığına, 1832’de Sadaret kaymakamlığına getirildi.

Konya’da mısır kuvvetlerine yenilerek esir düşen sadrazam Reşid Mehmed Paşanın yerine ikinci defa sadrazamlığa getirildi (1833).

1838’de Dahiliye nezaretinin de ilâvesiyle görev yaptı ve bu tarihten sonra sadrazamlık unvanı yerine ilk olarak kullanılan Meclisi Vâlâ reisliğine (başvekil) getirildi.

1839’da azledildikten sonra üç defa daha sadrazamlığa getirildi (1840, 1842, 1852).

Bir cevap yazın