Mehmet Esat Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mehmed Esad Efendi Kimdir Mehmet Esat Efendi Ebuishakzade,Osmanlı devlet adamı, şeyhülislâm, bilgin ve bestecisi (İstanbul 1685-1753).

Mehmet Esat Efendi Hayatı

Aralarından sayılı şeyhülislâm ve ilim adamı çıkan Ebuishakzadeler ailesinden şeyhülislâm Kara İsmail Efendinin ikinci oğlu.

Çeşitli kadılık ve müderrisliklerde bulundu.

1734’te İstanbul payesini aldı.

1737’de Anadolu kazaskerliği payesiyle Orduyu Hümayun kadısı oldu.

1739’da Belgrad antlaşmasını imzaladı.

Aynı yıl Rumeli payesini aldı, iki defa Rumeli kazaskeri, sonra şeyhülislâm (1748-1729) oldu, önce Damat İbrahim Paşanın himayesini gören Esad Efendi, sonra Mahmud I’in yakınlığını kazandı.

En önemli eseri, Türkçeden Arapça ve Farsçaya ilk lügat olan Lehçet-ül-Lûgat’-tır (Lügatin Dili) [1795].

Damat İbrahim Paşa adına yazdığı Atrab-ül-Âsar fi Tez-kireti Urefa-il-Edvar (Devrin Bilginlerinin Tezkirelerinde En Seçkin Eserler), bir yüzyıl içinde yetişmiş 100 bestecinin biyografisini verir.

Eser türk musiki tarihinin başlıca kaynaklarından biridir.

Divan’ında türk-çe, arapça ve farsça şiirler yer alır, özellikle tefsir üzerine türkçe ve arapça birkaç eseri daha vardır.

Bestelerinin çoğu unutulmuştur.

Zamanımıza 7 parçası gelmiştir (Rast İlâhi, nühüft saz semaisi, dügâh’tan beste, sengîn ve yürük nakış semaileri, arazbar ve hüseynî’den nakış yürük semaileri).

Bir cevap yazın