Michel Foucault Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Michel Foucault Kimdir,Felsefe öğrenimi gördükten sonra Clermont- Ferrarid’da, Tunus’ta, Vincennes’de ders veren Michel Foucault 1970’ten sonra Collegede France’ta profesör olarak görev aldı.

Michel Foucault Hayatı ve Eserleri

Michel FoucaultSiyasal bağlanımı ve özellikle Claude Mauriac ve jean-Paul Sartre ile birlikte kurduğu Tutuklular Etkinlik Komitesi (kamu suçlularına ilişkin) içindeki çalışmaları, Foucault’nun, çağımızın önde gelen eylemci aydınlarından biri olmasını sağladı.

Foucault, tarihsel süreklilik içinde ele alınan “düşüncelerin” bireşimini yapmakla yetinen düşünceler tarihine büyük bir yenilik getirdi, süreklilik’e karşıt olarak, süruksizlik’i (kesintililik) bir araştırma ilkesi olarak kullandı.

Foucault’ya göre tarihsel gereç, geniş ve birbirinden kopuk öbekler halinde örgütlenmiş söylemlerden başka bir şey değildir. Belli bir toplumda, söylemsel ileri sürüşlerin (sözcelerin) bulunmasını ya da bulunmamasını belirleyen kurallaraysa Foucault, arşiv adını verir.

Sözgelimi, Fransa’da 1792 kırımları, çağın gazetelerindeki haberlerde sergilenmiştir. Bu ortaya koyuş, Meclis kürsüsünden yapılan konuşmalar (söylemler) kadar önemli bir başka arşivdir.

Demek ki, söylem olguları, gerçek tarihsel anıtlardır ve söylemin “bütünselliğini” yeniden ortaya koyabilmek için bir arkeoloji çalışması yapmak gerekir (Archeoİogie du savoir [Bilginin Arkeolojisi], 1969). Tarihçinin elinde,üretilme koşullarını yan yana getirebileceği söylem parçalarından başka bir şey yoktur.

Foucault’nun en ünlü kitabı olan Les Mots et les choses’un (Sözcükler ve Nesneler, 1966) alt başlığı une Ar-cheologie des sciences humaines’dir (İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi).

Foucault bu kitabında klasik çağ Batı düşüncesini, insan bilimlerinin (ruh-bilim,toplumbilim, dilbilim) kurulmasına yönelten hareketi inceler. Bu oluşum da XIX. yy’a özgü üç büyük bilim dalı (biyoloji, iktisat, felsefe) aracılığıyla gerçekleşir.

Akıl hastanesi (Histoire de la folia â lage classique [Klasik Çağda Deliliğin Tarihi], 1961) ve hapishane (Surveiller et punir [Gözetmek ve Cezalandırmak], 1975) gibi kurumsal kuruluşlar konusundaki yaygın düşüncelerden çok farklı bir görüş ortaya koyduktan sonra cinselliğin tarihini incelemeye girişen Foucault 1976 yılında, altı cilt olarak tasarladığı Histoire de la sexualite nin (Cinselliğin Tarihi) birinci cildini yayımladı: La Volonte de savoir (Bilme İsteği).

Foucault, bu yapıtta cinselliğe ilişkin söylemin en beylik görüşlerinden birini şiddetle eleştirir. Bu görüş, Batı toplumlannda cinselliğe ilişkin söylemin baskı altına alınmış olduğunu ileri sürer.

Oysa Foucault, bunun tersine, Batı toplumlarının, cinselliği, bir çekim kutbu, konuşmalara yol açan bir büyüleyici nesne haline getirdiğini; “bilme isteği’’nin, cinsellik üstündeki söylemi çoklaştırdığını gösterir.Bu araştırma. Batı toplumlannın cinsellik konusunda sorular sormasının bir sonucudur.

Michel Foucault Eserleri

Histoire de la folie a l’âge classique. Folıe et deraison (Klasik Çağda Deliliğin Tarihi. Delilik ve Bilinç Bozukluğu, 1961); Naissance de la clinique. Une Archeologie du regard medical (Kliniğin Doğuşu.

Tıbbi Açıdan Bir Arkeoloji, 1963); Les Mots et les choses. Une Archeologie des sciences humaines (Sözcükler ve Nesneler.

İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi, 1966); Archeologie du savoir (Bilginin Arkeolojisi, 1969); Surveiller et punir.Naissance de la prison (Gözetmek ve Cezalandırmak.

Hapishanenin Doğuşu, 1975); La Volonte de savoir (Bilme İsteği; Histoire de la sexualite’nin Cinselliğin Tarihi] 1. cildi, (1976).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir