Muhsinzade Abdullah Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Muhsinzade Abdullah Paşa Kimdir,Osmanlı sadrazamı (Halep ?-Travnik 1749).

Muhsinzade Abdullah Paşa Hayatı

İlk tahsilden sonra Darphaneye alındı.

Bir süre sonra Darphane emini oldu.

Edirne vakasında zorbalar kendisini baş defterdar yaptılar (1703).

Bu görevi çok kısa sürdü.

Sonra sıra ile, Darphane eminliğinden başlayarak Mora defterdarı, Rumeli beylerbeyi ve Mora seraskeri oldu.

Abdullah Paşa, Sadrazam Ali Paşanın ölümünden sonra İstanbul’a dönesek istedi.

1717’de kendisine kapıcılar kethüdalığı verildi.

Aynı yıl veziriazam Hali Paşanın kethüdası ve nişancı Mehmed Paşanın sadareti üzerine de onun yerine nişancı oldu.

1717’de vezayetle Vidin kalesi muhafızı, sonra Edirne’de yeniçeri ağası oldu.

Bir ara Kırım hanı Mengli Giray’ın yanında Bucak (Besarabya) nogaylarını tedibe gitti.

Patrona Halil isyanı sonrası İstanbul’a davet edildi ve yeniçeri ağalığı ikinci defa kendisine verildi.

İstanbul’daki ikinci ayaklanmadan sonra ağalıktan azlondu, Adana valiliğine gönderildi; aynı zamanda Anadolu’nun teftişi ve şakilerden temizlenmesi görevi de kendisine verildi.

Çeşitli yerlerde valilikler ederken, 1737’mührü hümayun kendisine teslim olundu.

Daha sonra çeşitli muhafızlık ve valiliklerde bulundu, 1746’da emekliliğini istedi.

Abdullah Paşanın önce Varna, daha sonra Dimetoka’da oturmasına müsaade edildi.

Nihayet 1748’de beşinci defa Bosna valisi tayin edildi Bu vilâyetin merkezi olan Travnik şehrinde öldü.

Abdullah Paşa, Osmanlı devletinin okumuş ve askeri kudretten ziyade işlerine vâkıf bir veziri idi.

Vidin ve bosna kalelerinde birer camii, Tırhala’da çeşmeleri vardır.

Sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşa oğludur.

Bir cevap yazın